با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Melli
صفحه اول > معرفي حسابها و خدمات ارزي > بانک ملي >
كوتاه مدت از محل منابع بانك توسعه اسلامي
 تسهيلات كوتاه مدت از محل منابع بانك توسعه اسلامي

متقاضي مي بايست تاييديه امكان استفاده از تسهيلات كوتاه مدت را از وزارت امور اقتصادي و دارايي- دفتر مجامع بين الملل اخذ و به بانك ارائه نمايد.

در صورتي كه قرارداد تامين مالي منعقده به تاييد اداره تامين اعتبارات بانك مركزي رسيده باشد و توسط اين بانك خريدار و IDB نيز امضا شده باشد،افتتاح اعتبار اسنادي و صدور ضمانت نامه مربوط صرفا به درخواست خريداري كه قرارداد تامين مالي را امضا نموده است مجاز مي باشد.


تبليغات