با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Melli
صفحه اول > معرفي حسابها و خدمات ارزي > بانک ملي >
تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي
تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي(حقيقي و حقوقي-تعاوني-خصوصي)

به منظور حمايت و تامين مالي بخشي از نيازهاي ارزي توليدكنندگان و صادركنندگان خصوصي و تعاوني در بخش هاي صنعت - معدن - كشاورزي - حمل و نقل صدور خدمات فني و مهندسي و فناوري اطلاعات  در چارچوب عقود و قوانين بانكداري اسلامي از طريق گشايش اعتبار اسنادي ديداري تسهيلات فوق اعطا مي گردد.

تبليغات