با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Melli
سهيلات ارزي كوتاه مدت ( ريفاينانس)

اعتبار اسنادي ريفايناس يا يوزانس داخلي اعتباري است كه در چارچوب يك خط اعتباري كوتاه مدت برقرار شده في ما در بين بانك يا موسسه مالي تحت يك قرارداد Agreement گشايش مي گردد.


تبليغات