با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Melli
صفحه اول > معرفي حسابها و خدمات ارزي > بانک ملي >
قرض الحسنه جاري و پس انداز ارزي
شرايط و مدارك مورد نياز افتتاح حساب اشخاص حقيقي

افتتاح حساب قرض الحسنه جاري و پس انداز ارزي براي اشخاص حقيقي مستلزم ارائه مدارك ذيل مي باشد :

1- درخواست كتبي متقاضي

2-ارائه اصل و تصوير شناسنامه/گذرنامه و يا كارت ملي

3- ارائه دو قطعه عكس

4- تكميل فرم مربوطه

5- حداقل ارز مورد نياز براي افتتاح حساب پس انداز ارزي 100 دلار يا معادل آن به ارزهاي معتبر


 شرايط و مدارك مورد نياز افتتاح حساب اشخاص حقوقي

افتتاح حساب قرض الحسنه جاري و پس انداز ارزي براي اشخاص حقوقي بايستي واجد شرايط افتتاح حساب هاي ريالي باشد :

1- تكميل فرم درخواست افتتاح حساب

2- آگهي تأسيس شركت

3- اساسنامه /شركتنامه

4-روزنامه رسمي

5-معرفي امضاء داران مجاز

6- شناسنامه/ گذرنامه امضاء داران مجاز

 

توجه : به هيچكدام از اين حسابها سودي تعلق نمي گيرد.


تبليغات