با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Keshavarzi
صفحه اول > معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي > بانک کشاورزي >
سپرده قابل تقسيم و قابل انتقال

سپرده قابل تقسيم وقابل انتقال به منظورانعطاف پذيري هرچه بيشتردرحسابهاي سپرده سرمايه گذاري مدت داريك الي پنج ساله درنظرگرفته شده است.

الف : سپرده قابل تقسيم
سپرده قابل تقسيم براي دارندگان حساب سپرده مدت داري است كه احتمال مي دهند در طول دوره از حساب خود مبالغي برداشت كنند و ضمناًنمي خواهند لطمه اي به ميزان سود سپرده شان وارد آيد.
ويژگيهاي سپرده قابل تقسيم :

  • با تكميل يك برگ كارت مخصوص افتتاح حساب سپرده قابل تقسيم و واريز مبلغ لازم ، امكان استفاده از مزاياي آن ميسر مي شود.
  • مبلغ سپرده به ضرايبي از حداقل مبلغ افتتاح حساب تقسيم مي شود. در صورت برداشت هر مبلغ از اين حساب، به ميزان مضربي از ضرايب تعيين شده از حساب سپرده قابل تقسيم كسر، و باقيمانده آن به عنوان مستند حساب باقي مي ماند تا ازسود سپرده مدت دار بهره مند شود.

ب: سپرده قابل انتقال
حساب سپرده قابل انتقال حساب سپرده مدت داري است كه در صورت درخواست صاحب حساب به شخص ديگري انتقال مي يابد. به اين معني كه دارنده حساب اگرتقاضاي دريافت كل مبلغ سپرده را داشته باشد و از طرفي نخواهد كاهش و يا تغييري در ميزان سود او به عمل آيد براساس تقاضاي دارندهحساب، انتقال سپرده به شخص ثالث صورت مي پذيرد. در اين حالت با امضاي يك قرارداد و توافق نامه داخلي بين بانك و مشتري و شخص ثالث, انتقال سپرده به راحتي امكان پذير است.
ويژگي هاي سپرده قابل انتقال :
  • مبلغ سپرده و امتيازات آن قابل واگذاري به غير است .
  • نيازي به دريافت و پرداخت وجه (نقل و انتقال وجه ) براي انتقال به غير نيست.
  • امكان استفاده از اين امتياز با توافق سپرده گذار و شخص ثالث ميسر خواهد بود.
  • انتقال سپرده با استفاده از فرمهاي مخصوصي كه به اين منظور تهيه گرديده، امكان پذير است.
  • هيچگونه كارمزد و يا كاهش نرخ سود از سوي بانك بابت انتقال سپرده اعمال نمي شود.

تبليغات