با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Keshavarzi
صفحه اول > معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي > بانک کشاورزي >
سپرده‌هاي سرمايه گذاري مدت دار (كوتاه مدت و بلندمدت)

سپرده سرمايه گذاري مدت دار ( کوتاه مدت وبلندمدت) به سپرده هايي اتلاق مي شود كه به بانك سپرده مي شوند و بانك با قبول وكالت از صاحبان سپرده هاي سرمايه گذاري، پس از توديع سپرده قانوني نزد بانك مركزي، بقيه وجوه مربوط را در عمليات مجاز بانكي (اعطاي تسهيلات ) بكار مي گيرد.

نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي(از يك ماه تا كمتر از 3 ماه )   6درصد ،(شش درصد)

نرخ سود علي الحساب  سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت بيشتر از 3 ماه و كمتر از 6 ماه           8درصد    (هشت درصد)
نرخ سود علي الحساب  سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت بيشتر از 6 ماه و كمتر از 12 ماه         11درصد      (يازده درصد)

1.حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار يكساله :
حداقل مدت براي برخورداري از سود اين نوع سپرده گذاري ، يك سال و نرخ سود علي الحساب آن در حال حاضر      14 درصد (چهارده درصد) است.

2.حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار دو ساله :
حداقل مدت براي برخورداري از سود اين نوع سپرده گذاري ، دو سال و نرخ سود علي الحساب آن در حال حاضر       5/14درصد (چهارده  و نيم درصد) است.
3.حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار سه ساله :
حداقل مدت براي برخورداري از سود اين نوع سپرده گذاري ، سه سال و نرخ سود علي الحساب آن در حال حاضر      15 درصد(پانزده درصد) است.
4.حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار چهار ساله :
حداقل مدت براي برخورداري از سود اين نوع سپرده گذاري ، چهار سال و نرخ سود علي الحساب آن در حال حاضر     16 درصد (شانزده درصد)است.
5. حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار پنج ساله :
حداقل مدت براي برخورداري از سود اين نوع سپرده گذاري ، پنج سال و نرخ سود علي الحساب آن در حال حاضر        17 درصد(هفده درصد) است.


صفحات مرتبط با بانک کشاورزي در قسمت معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي
● شرايط افتتاح انواع حسابهاي سپرده سرمايه گذاري
● سپرده قابل تقسيم و قابل انتقال
تبليغات