با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Keshavarzi
صفحه اول > معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي > بانک کشاورزي >
شرايط افتتاح انواع حسابهاي سپرده سرمايه گذاري

شرايط افتتاح انواع حسابهاي سپرده سرمايه گذاري :
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي با داشتن شرايط زير مي توانند از امتيازات و مزاياي اين حساب بهره مند شوند.

حداقل سن : 18 سال
نکته : افتتاح حساب براي اشخاص محجور و زير 18 سال توسط ولي قهري و يا قيم قانوني وي صورت مي گيرد.

مدارك لازم براي گشايش انواع حسابهاي سپرده سرمايه گذاري :
الف : اشخاص حقيقي

 • ارائه اصل شناسنامه و يكبرگ تصوير آن(صفحه اول و در صورت وجودتوضيحات ، ارائه تصوير صفحه آخر شناسنامه ) و ارائه شماره ملي
 • تكميل فرمهاي موردنياز در شعبه
ب : اشخاص حقوقي
 • ارائه معرفي نامه از شركت يا موسسه ذي ربط
 • ارائه اصل شناسنامه(دارندگان حق امضاء) و يكبرگ تصوير آن(صفحه اول و در صورت وجودتوضيحات ، ارائه تصوير صفحه آخر شناسنامه ) و ارائه شماره ملي
 • ارائه اصل و يك نسخه تصوير از اساسنامه شركت يا موسسه
 • ارائه اصل ويكبرگ تصوير آخرين آگهي روزنامه رسمي كشور
 • تكميل فرمهاي موردنياز در شعبه

حداقل مبلغ براي افتتاح حساب : پنجاه هزار ريال

نحوه استفاده از حساب :
 • حضور دارنده حساب در شعبه
 • ارائه دفترچه حساب سپرده سرمايه گذاري
 • امضاء اسناد دريافت وپرداخت وجه
 • دريافت وپرداخت وجه حسب مورد و نياز

ويژگي هاي عمومي حسابهاي سپرده سرمايه گذاري
 • تضمين استرداد اصل سپرده (مانده) به صورت عندالمطالبه (به محض درخواست مشتري)
 • معاف ازهرگونه ماليات 
 • عدم دريافت هزينه بابت افتتاح ويا نگهداري حساب
 • قابليت تقسيم پذيربودن سپرده ها (بلند مدت 1 الي 5 ساله ) به مبالغ جزئي تر، به منظور امكان برداشت ازحساب بدون كاهش سود در مانده حساب
 • قابليت واگذاري به سايراشخاص ( حقيقي يا حقوقي )

هدف:
 • تسهيل در امر خدمات رساني به مشتريان براساس اصل « مشتري مداري »
 • جمع آوري و نگهداري وجوه مشترياني كه مي خواهند سرمايه گذاري كنند.
 • بكارگيري وجوه جمع آوري شده در بخشهاي مختلف كشاورزي و خدماتي و توسعه كشاورزي
 • تامين و تجهيز منابع مالي بانك در جهت اهداف اقتصادي كشور

صفحات مرتبط با بانک کشاورزي در قسمت معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي
● سپرده‌هاي سرمايه گذاري مدت دار (كوتاه مدت و بلندمدت)
● سپرده قابل تقسيم و قابل انتقال
تبليغات