با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Melli
صفحه اول > معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي > بانک ملي >
سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه ”چهارماهه”
دستور العمل اجرایی سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه " چهارماهه "
به منظور انگیزش و ترغیب آحاد جامعه به امر سپرده گذاری ،  پاسخگویی و جلب رضایت مشتریان و نیز وسعت بخشیدن به دامنه انتخاب مطلوب به لحاظ نوع و بازده در سرمایه گذاری  ، حساب جدیدی در سیستم متمرکز ( سیبا ) تحت عنوان حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه " چهارماهه " ایجاد می گردد.
 شرایط و مقررات مربوط به افتتاح حساب
1-    شرایط افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه " چهار ماهه " همانند شرایط حاکم بر سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه " شش ماهه " مندرج در بخشنامه" 33ب " خواهد بود.
2-     حداقل مبلغ سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه " چهار ماهه " 50.000 "ریال است .
3-     نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه " چهار ماهه"
8% ( سالانه ) اعلام می گردد. بدیهی است در صورت هرگونه تغییر در شرایط و نرخ
سپرده های مذکور ، مراتب متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.
4-    سپرده های مذکور در سررسید و در صورت عدم دریافت دستور کتبی از سوی سپرده گذار ، برای دوره های چهار ماهه بعدی تمدید می گردند و از تاریخ تمدید شامل شرایط
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه چهار ماهه جدید خواهند بود.
5-     بانک با قبول درخواست مشتری ، سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه چهار ماهه را در مقاطع ماهانه به حسابی که سپرده گذار معرفی می نماید واریز خواهد نمود.
6-      سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه چهار ماهه قابلیت افتتاح به صورت فقراتی
( مضربی از 50.000 ریال ) را خواهند داشت.
 نحوه محاسبه سود در صورت فسخ سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه چهار ماهه قبل از سررسید
1-      در صورتیکه سپرده های مزبور قبل از 30 روز برداشت شود سودی به آن تعلق نخواهد گرفت.
2-      چنانچه سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه " چهار ماهه " بعد از 30 روز و قبل از
چهار ماه برداشت  شود ، سودی معادل سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت پرداخت
می گردد.
3-      به هنگام بسته شدن حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه" چهار ماهه " ( قبل از سررسید ) مسئولین ذیربط در واحدها باید ضمن خروج برگ سپرده از سوابق مربوطه نسبت به محاسبه برگشت سود سپرده و دریافت آن از مشتری اقدام نمایند.

تبليغات