با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Melli
صفحه اول > معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي > بانک ملي >
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت (عادی)
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت (عادی)
به حسابی اطلاق می گردد که مشتری به بانک حق وکالت با توکیل می دهد تا سپرده وی را طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا بطور مشاع بکار گرفته و منافع حاصله را مطابق آیین نامه و مقررات مربوطه با داشتن حق مصالحه بین بانک و سپرده گذار به تناسب مبلغ و مدت پس از کسر حق الوکاله پرداخت نماید.

هر شخصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده یا حکم رشد آنها از دادگاه صالحه صادر سده باشد می توانند به نام خود یا کسانی که تحت  ولایت ، وصایت یا قیومیت  آنان باشند این نوع حساب را افتتاح نمایند افتتاح حساب بلند مدت برای اشخاص حقوقی بوسیله صاحبان امضاء مجاز شرط پیش بینی در اساسنامه یا برای اتباع خارجی مقیم ایران که دارای گذرنامه و اجازه اقامت معتبر یا کارت شناسایی معتبر می باشند بلا مانع است حداقل مدت زمان لازم جهت تعلق سود برای اولین بار 30 روز بوده  به کسر 30 روز در بار اول سودی تعلق نخواهد گرفت . ضمنآ روز افتتاح حساب مشمول شرط توقف 30 رئز بوده به کسر 30 روز ماه های بعدی سود قابل پرداخت است سپرده هایی که دارای شرایط فوق باشند با ارسال کمترین در هر روز سود دریافت می نمایند.

این حساب قابل افزایش یا کاهش می باشد ولی چنانچه در لحظه ای از شبانه روز به زیر 000/50 ريال برسد حساب مذکور از شمول تخصیص سود خارج شده و برقراری مجدد آن مستلزم تامین حداقل مبلغ فوق الذکر و استمرار آن بمدت 30 روز دیگر پس از تاریخ تامین می باشد
 نرخ سود و نحوه محاسبه آن


نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت در حال حاضر 6 درصد می باشد برای احتساب سهم سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت با داشتن گردش عملیات مختلف کمترین مانده حساب در روز در نظر گرفته می شود و مجموع سودهای روزانه سپرده در ماه ( با تعداد روزهای واقعی درماه ) سود متعلقه به آن ماه را مشخص می نماید.

 

نرخ × کمترین مانده روز / تعداد روزهای واقعی سال × 100 = سود روزانه

 

مجموعه سودهای روزانه = سود علی الحساب ماهانه

 

نظر به اینکه کمترین مانده  روز افتتاح و انسداد صفر می باشد لذا به روزهای مذکور سودی تعلق نمی گیرد سودهای روز شمار محاسبه شده اول هر ماه واریز می گردد.

تبليغات