با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Melli
صفحه اول > معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي > بانک ملي >
سپرده بلند مدت یکساله الی پنج ساله
سپرده بلند مدت یکساله الی پنج ساله
 
اشخاصی که به سن 18 سال تمام رسیده یا حکم رشد آنها از دادگاه صالحه صادر سده باشد می توانند به نام خود یا کسانی که تحت  ولایت ، وصایت یا قیومیت  آنان باشند این نوع حساب را افتتاح نمایند افتتاح حساب بلند مدت برای اشخاص حقوقی بوسیله صاحبان امضاء مجاز شرط پیش بینی در اساسنامه یا برای اتباع خارجی مقیم ایران که دارای گذرنامه و اجازه اقامت معتبر یا کارت شناسایی معتبر می باشند بلا مانع است این حساب بر مبنای ضرایبی از مبالغ تعیین شده (یکساله و دوساله 000/100 ريال) ( سه ساله 000/200 ريال ) (چهار ساله 000/400 ريال ) و (پنج ساله 000/500 ريال) به صورت چندین فقره در یکبرگ صادر می گردد مبلغ سپرده گذاری شده در طول دوره سپرده گذاری قابل افزایش نبوده ولی به شکل ضرایبی از مبالغ فوق قابل برداشت می باشد. این نوع سپرده ها به پدر ، مادر و فرزندان قابل انتقال می باشند در سررسید در صورت عدم دریافت دستور کتبی از سوی سپرده گذاری برای دوره های بعدی متناوبا با شرایط روز تمدید،قابل تمدید می باشند .
 نرخ سود و نحوه محاسبه آن

نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت یک تا پنج ساله در حال حاضر به ترتیب 14-5/14 - 15 - 16 و 17 درصد می باشد که روز شمار محاسبه می گردد. سود علی الحساب ماهانه با استفاده از فرمول زیر محاسبه و اول هر ماه به حسابی که سپرده گذار تعیین نموده است واریز خواهد گردید.

به سپرده های سرمایه گذاری بلند مدتت 1 تا 5 ساله که قبل از 30 روز مسترد شود سودی تعلق نمی گیرد.

 

(تعداد روزهای واقعی هرماه × نرخ × مبلغ سپرده ) / تعداد روزهای واقعی هر سال × 100 = سود علی الحساب ماهانه

 
در صورتی که بعد از 30 روز قبل از 6 ماه برداشت شود سودی با نرخ نیم درصد کمتر از نرخ سود کوتاه مدت (بدون روز افتتاح و انسداد) در صورتیکه راس 6 ماه  یا بعد از 6 ماه قبل از یکسال برداشت شود. نیم درصد کمتر از سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه بدون احتساب روز افتتاح و انسداد سود پرداخت می شود  و به همین منوال بسته به اینکه از عمر سپرده گذاری چقدر گذشته باشد نیم درصد کمتر از نرخ سود علی الحساب ردیف قبلی بدون در نظر گرفتن روز افتتاح وانسداد سود پرداخت خواهد گردید.

لازم به ذکر است سود علی الحسابی که از فرمول فوق الذکر محاسبه می شود اول هر ماه به حسابی که سپرده گذار تعیین نموده است واریز خواهد گردید. در صورت بسته شدن قبل از موعد ما به التفاوت سودهای علی الحساب پرداختی تا سودهای استحقاقی از مشتری اخذ و یا به مشتری پرداخت می شود .

الصاق تمبر 000/10 ريالی به هزینه مشتری روی برگ قرارداد ضروری است.

تبليغات