با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Mellat

بانک ملت مفتخر است در پاسخ به اعتماد مشتریان گرانقدر خود و با عنایت به اصل مشتری مداری و در جهت پاسخگویی به نیاز مشتریان محترم و لزوم گسترش انواع سپرده های سرمایه گذاری با روش متفاوت، برای یک سرمایه گذاری آینده نگر به هموطنان گرامی، خدمت جدید دیگری به نام حساب سپرده سرمایه گذاری موج را ارائه نماید.

با افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری موج، ضمن مشخص نمودن مقاطع دریافت سود توسط سپرده گذاران، سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران متناسب با مقاطع دریافت سود انتخاب شده، متفاوت می باشد.

ویژگی ها و مزایای حساب سپرده سرمایه گذاری موج

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت بصورت خاص

پرداخت سود علی الحساب بیشتر به سپرده گذار

تعیین میزان درصد سود به دلخواه سپرده گذار

تعیین سررسید سود دریافتی به دلخواه سپرده گذار

سپرده سرمایه گذاری موج

حساب بلند مدتی است که مقاطع دریافت سود علی الحساب آنها براساس انتخاب مشتری به شرح ذیل می باشد:

1ـ هر سه ماه یکبار

2ـ هر شش ماه یکبار

3ـ سالانه

4ـ در مقاطع سررسید سپرده

با توجه به مقاطع انتخاب واریز سود، نرخ سود علی الحساب سپرده به شرح جدول آتی می باشد.

نرخ سود علی الحساب براساس مقاطع واریز سود در سال 1389

ردیف

انواع سپرده

سه ماهه

شش ماهه

سالانه

سررسید

1

یک ساله

1/14 درصد

4/14 درصد

15 درصد

15 درصد

2

دو ساله

7/14 درصد

15 درصد

5/15 درصد

3/33 درصد

3

سه ساله

2/15 درصد

5/15 درصد

16 درصد

55 درصد

4

چهار ساله

2/16 درصد

5/16 درصد

17 درصد

86 درصد

5

پنج ساله

2/17 درصد

6/17 درصد

4/18 درصد

127درصد


صفحات مرتبط با بانک ملت در قسمت معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي
● جام
● حساب قرض الحسنه پس انداز
● سرمایه گذاری
تبليغات