با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Mellat

سپرده سرمایه گذارى
  سپرده سرمایه گذارى مدت دار سپرده ایست که اشخاص به قصد سرمایه گذارى نزد بانک تودیع نموده و بانک را در بکارگیرى و استفاده از سپرده طبق مقررات پیش بینى شده در قانون عملیات بانکى بدون ربا وکیل خود قرار مى دهند .

قبول سپرده هاى مدت دار در بانک ملت بصورت ذیل است :

- سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت
- سپرده سرمایه گذارى بلند مدت

سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت
سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت به سپرده هایى اطلاق مى شود که حداقل براى مدت 30روز نزد بانک باقى بماند و مبلغ سپرده نیز از حداقل مبلغ (100.000) ریال تعیین شده براى افتتاح کمتر نباشد.

ملاک محاسبه سود سپرده هاى سرمایه گذارى کوتاه مدت حداقل مانده در روز مى باشد . مشروط بر اینکه حداقل مبلغ سپرده براى بار اول 30 روز نزد بانک باقى بماند.

مبلغ اولیه افتتاح حساب سرمـایه گذارى کوتاه مـدت حداقل (100.000) ریال بوده و مانده آن جـهت تعلق سـود هیچگاه نباید از(100.000) ریال کمتر باشد.

  • سود سپرده هاى سرمایه گذارى کوتاه مدت در آخرین روز کارى هر ماه محاسبه میشود.
  • به سپرده هاى سرمایه گذارى کوتاه مدت افتتاح شده در طی ماه ، در پایان ماه سودى معادل تعداد روزهاى سپرده گذارى محاسبه و پرداخت میشود.
  • فرمول محاسبه سود سپرده هاىکوتاه مدت به قرار ذیل میباشد:           

                                              

سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت ویژه عادی (غیر متمرکز)
این سپرده نیز با اندکى اختلاف در برخى از شرایط همانند سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت است . در ذیل شرایط عمومى و مقررات این حساب در بانک ملت به شرح ذیل می باشد:

1.سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه  چهارماهه با نرخ سود علی الحساب 8% و  کوتاه مدت ویژه شش و نه ماهه با نرخ سود علی الحساب 11% محاسبه می گردد.
2. در قبال دریافت سپرده ، برگ رسید سپرده صادر و تسلیم مى گردد .
3. در حال حاضر حداقل مبلغ براى افتتاح این حساب 000/500 ریال مى باشد.
4.  نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه براساس اعلام بانک مرکزی صورت می پذیرد.
5. سن قانونى جهت افتتاح این حساب 18 سال تمام مى باشد .
6. متقاضى افتتاح این سپرده ، بایستی حساب دیگرى نزد همان شعبه ( اعم از قرض الحسنه یا کوتاه مدت ) به منظور واریز سود ، به بانک معرفى نماید .
7. این نوع سپرده در صورت بستن حساب قبل از سررسید مشمول ضوابط و مقررات خاص خود مى گردد که به شرح مندرج در قرارداد مربوطه مى بایست مورد مطالعه دقیق و امضاى مشترى قرار گیرد .
8. تمدید اینگونه سپرده ها براى مدت و مبلغ مشابه مدت و مبلغ اولیه امکان پذیر است . دارنده حساب مى تواند به هنگام افتتاح حساب ، تمدید سپرده را در سررسید اول و نیز سررسیدهاى بعدى به بانک محول نماید.
9. در صورت تمدید سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت ویژه سپرده مذکور به عنوان سپرده جدید تلقى شده و مشمول مقررات مربوطه مى گردد .
10. نحوه محاسبه سود اینگونه سپرده ها نیز بصورت ماه شمار خواهد بود  .
11.نحوه پرداخت سود به این قبیل سپرده ها ، به صورت ماهیانه مى باشد .
چنانچه سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه در نیمه اول ماه افتتاح شود در پایان ماه سود یک ماه کامل شامل آن می گردد.
در صورتیکه افتتاح سپرده در نیمه اول ماه ( از اول تا 15 ماه ) صورت گیرد اولین تاریخ پرداخت سود ، مقطع پایان همان ماه و آخرین تاریخ پرداخت سود ، مقطع پایان ماه ششم یا نهم  ( تقویمى ) حسب نوع سپرده های مذکور خواهد بود .
چنانچه سپرده در نیمه دوم ماه ( از 16 تا پایان ماه ) افتتاح گردد ، اولین تاریخ پرداخت سود ، مقطع پایان ماه بعدى ( ماه دوم تقویمى ) و آخرین تاریخ پرداخت سود مقطع پایان ماه هفتم یا دهم  ( تقویمى ) حسب نوع سپرده های مذکور خواهد بود .

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه الکترونیک(متمرکز)
تمامی شرایط و مقررات سپرده کوتاه مدت ویژه عادی برای این نوع سپرده نیز صادق می باشد با این تفاوت که :

1- سود سپرده های کوتاه مدت ویژه الکترونیک بصورت روزشمار بوده و سپرده در هر زمان که افتتاح گردد در اولین روز کاری ماه بعد به میزان روزهای ماندگاری سپرده به آن سود تعلق گرفته و به حساب واریز سود مشتری واریز خواهد شد.
2- امکان برداشت ، واریز،ابطال،انسداد حساب و مبلغ،کاهش و یا بستن حساب در تمامی شعب فراهم می باشد.
نکته: رفع انسداد حساب و مبلغ منحصرا در واحد انسداد کننده میسر خواهد بود.

سپرده سرمایه گذارى بلند مدت
سپرده سرمایه گذارى بلندمدت سپرده اى است که حداقل براى مدت یکسال نزد بانک باقى بماند و مبلغ سپرده از مبلغ تعیین شده براى افتتاح سپرده کمتر نباشد. بانک ملت استرداد اصل سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت را طبق قرارداد منعقده تعهد می نماید.

انواع سپرده بلندمدت ، حداقل مبلغ براى افتتاح سپرده و نیز نرخ سود على الحساب در سال جاری در بانک ملت بشرح ذیل است :

نوع سپرده حداقل مبلغ براى افتتاح سپرده نرخ سود سپرده
یکساله 1،000،000 14 %
دو ساله 1،000،000 5/14 %
سه ساله 1،000،000 15 %
چهار ساله 2،000،000 16 %
پنج ساله 2،000،000 17 %

در حال حاضر سود سپرده هاى بلند مدت در پایان هر ماه تقویمى بصورت على الحساب محاسبه و به حساب معرفى شده توسط مشترى واریز مى گردد .

شرایط افتتاح حساب

1. سن قانونى جهت افتتاح این حساب 18 سال تمام مى باشد .
2. متقاضى افتتاح این سپرده ، بایستی یک حساب متمرکز (جاری، پس انداز، کوتاه مدت) به منظور واریز سود ، به بانک معرفى نماید.
3. این نوع سپرده در صورت بستن حساب قبل از سررسید ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 سال ) مشمول ضوابط و مقررات خاص خود مى گردد که به شرح مندرج در قرارداد مربوطه مى بایست مورد مطالعه دقیق و امضاى مشترى قرار گیرد .
4. تمدید اینگونه سپرده ها براى مدت و مبلغ اولیه امکان پذیر است ، دارنده حساب مى تواند به هنگام افتتاح حساب ، تمدید سپرده را در سررسید اول و نیز سررسیدهاى بعدى به بانک محول نماید .
5. در صورت تمدید سپرده سرمایه گذارى بلندمدت سپرده مذکور به عنوان سپرده جدید تلقى شده و مشمول مقررات مربوطه مى گردد .
6. سود سپرده هاى سرمایه گذارى بلندمدت در بانک ملت بصورت روزشمار محاسبه مى گردد لیکن چنانچه تمام یا قسمتى از سپرده سرمایه گذارى بلندمدت پس از گذشت سی روز از تاریخ افتتاح و یا تمدید ولى قبل از سررسید برداشت گردد در این صورت فقط به تعداد روزهاى سپرده گذارى نزد بانک سود محاسبه و پرداخت میشود. ضمنا پرداخت سود به نرخ سال پایه با کسر نیم درصد جریمه انجام می شود .

انتقال سپرده هاى سرمایه گذارى بلندمدت و کوتاه مدت ویژه
در بانک ملت امکان انتقال سپرده هاى سرمایه گذارى بلندمدت و کوتاه مدت ویژه به سایر اشخاص ( بستگان درجه یک صاحب سپرده ) فراهم مى باشد که در این ارتباط انتقال دهنده ( مشترى صاحب حساب ) و انتقال گیرنده به شعبه مراجعه و اقدامات ذیل را انجام مى دهند .

1. تکمیل فرم درخواست انتقال
2. ظهر نویسى برگ سپرده توسط انتقال دهنده و امضاء ذیل آن توسط انتقال دهنده ، انتقال گیرنده و بانک
3. معرفى حساب جهت واریز سود توسط انتقال گیرنده و تسلیم برگ سپرده به وى توسط بانک

برداشت از سپرده هاى سرمایه گذارى بلندمدت و کوتاه مدت ویژه
صاحبان حساب سپرده هاى سرمایه گذارى بلندمدت و کوتاه مدت ویژه در بانک ملت مى توانند بنا به ضرورت قسمتى از مبلغ سپرده خود را که نیاز داشته باشند از حساب خود برداشت نمایند در این رابطه مشترى با مراجعه به شعبه و تکمیل فرم برداشت مى تواند اقدام نماید .در صورت برداشت قبل از سررسید از این نوع حسابها سود پرداختی به مشتری تعدیل می شود.


صفحات مرتبط با بانک ملت در قسمت معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي
● جام
● حساب قرض الحسنه پس انداز
● سپرده سرمایه گذاری موج
تبليغات