با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Maskan
صفحه اول > معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي > بانک مسکن >
حساب سپرده سرمايه گذاري ممتاز

1- شرايط عمومي افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري ممتاز همانند شرايط عمومي افتتاح حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت عادي مي‌باشد .

2- افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري ممتاز تحت شرايط حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت عادي بانك براي تمامي اشخاص (حقيقي و حقوقي) امكان‌پذير است.

 

حساب سپرده سرمايه‌گذاري ممتاز براي اشخاص حقيقي (عادي)


1- افتتاح كنندگان و دارندگان اين نوع سپرده (با كد 8726) در واقع سپرده گذاران سرمايه‌گذاري كوتاه مدت عادي هستند كه علاوه بر اخذ سود، باتوجه به ضوابط تعيين شده توسط بانك امكان برخورداري از اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن را نيز خواهند داشت.


نکته :
تخصيص اوراق مذكور با توجه به مبلغ و مدت سپرده‌گذاري براساس اولويت بندي امتيازحساب‌ها انجام خواهد گرفت.


2- تعهد بانك در قبال سپرده‌گذاران حقيقي (عادي) اين حساب صرفا محدود به پرداخت سود معادل سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت عادي مي‌باشد.


3- تخصيص اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن به تعداد محدودي از دارندگان حساب مذكور مقدور بوده و در هر سال براساس وضعيت منابع و مصارف بانك تنها براي درصدي از متوسط مانده‌هاي حساب مذكور انجام خواهد گرفت. اولويت بندي جهت تخصيص اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن در پايان روز پانزدهم هر ماه به صورت متمركز در اداره فناوري اطلاعات و براي هر شعبه به صورت مستقل و باتوجه به امتياز حساب‌هايي كه در آن تاريخ شش ماه تمام از تاريخ افتتاح حسابشان يا تاريخ آخرين مرحله تخصيص اوراق به آنها گذاشته باشد انجام خواهد گرفت . اوراق تخصیص یافته در اوایل ماه بعد در اختیار دارندگان اولویت قرار خواهد گرفت.


4- تخصيص اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن به دارندگان حساب‌‌هايي كه داراي اولويت باشند براساس امتياز حساب به شرح جدول زير انجام خواهد گرفت.

سقف اوراق قابل تخصيص (ميليون ريال)

حداقل مدت انتظار (ماه)

ضريب (برابر متوسط موجودي)

120

6

0.5

125

9

0.75

130

12

1

140

18

2

150

24

3

160

30

4

170

36

5


5- حساب‌هايي كه يك سال يا بيشتر از تاريخ افتتاح آنها گذشته باشد به ازاي هر سال جداگانه معادل نرخ تورم رسمي سال قبل به امتياز متعلقه آنها در سال مذكور افزوده شده و در اولويت‌بندي شركت داده مي‌شوند.


6- حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري ممتاز اشخاص حقيقي عادي (كد 8726 ) كه از تاريخ 1385.9.15 و به بعد مشمول دريافت اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن گرديده و يا مي‌گردند بدون نياز به فسخ حساب پس از گذشت 6 ماه از تاريخ تخصيص اوراق و با امتيازي كه براساس جمع كمترين مانده‌هاي روزانه حساب از روز بعد از تاريخ تخصيص اوراق محاسبه مي‌گردد، در اولويت بندي شركت داده مي‌شوند.


توضيح :

الف-  تخصيص اوراق به يك حساب با اعمال روش فوق الذكر به دفعات امكانپذير مي‌باشد.

ب- با عنايت به اين كه حساب‌هاي مذكور فسخ نمي‌گردند ، در روند پرداخت سود كوتاه مدت به آنها هيچ خللي ايجاد نمي‌گردد.

ج- مدت انتظار جهت تعيين ضريب برابري و سقف اوراق قابل تخصيص، از روز بعد از تاريخ آخرين تخصيص اوراق تا روز محاسبه در نظر گرفته مي‌شود.

                                                                    

افتتاح حساب براي اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي خاص (توانمند و خير)


* كد حساب اشخاص حقوقي 8728 و كد حساب اشخاص حقيقي خاص 8727 مي‌باشد.

اشخاص حقوقي (براي كاركنان خود و يا ساير افراد) و اشخاص حقيقي خاص (توانمند و خير) با هدف سودآوري و يا با هدف خير مجازند با انعقاد قرارداد براساس كليات و شرايط اين حساب علاوه بر دريافت سود كوتاه مدت ، مشروط به نگهداري حداقل مانده تعيين شده توسط بانك در سال افتتاح حساب (مبلغ 270.000.000 ريال از سال87) پس از گذشت حداقل سه ماه(منتهي به پانزدهم ماه) از افتتاح حساب از حق استفاده از اوراق گواهي حق‌تقدم استفاده از تسهيلات مسكن بهره‌‌مند شوند. در صورت كاهش مانده حساب از270 ميليون ريال تخصيص اوراق به حساب متوقف و پس از افزايش مانده حساب به حداقل 270 ميليون ريال و حفظ حداقل مانده مذكور به مدت 3 ماه كامل منتهي به پانزدهم ماه، تخصيص اوراق مجددا آغاز خواهد گرديد.


نکته:


1- از تاريخ 16/4/87 با كاهش حداقل موجودي حسابهاي كوتاه مدت ممتاز اشخاص حقيقي خاص و حقوقي از 500 ميليون ريال به 270 ميليون ريال ، حسابهاي افتتاحي قبل از اين تاريخ نيز مي توانند بدون ايجاد خللي در پرداخت اوراق گواهي حق تقدم تسهيلات مسكن تا مبلغ 270 ميليون ريال كاهش يابند.


2-  مبناي محاسبه اوراق از محل مانده اين حساب‌ها به صورت مستقل از حساب اشخاص حقيقي (عادي) در مورد هر حساب به صورت جداگانه و باتوجه به درصد تعيين شده توسط بانك و متوسط موجودي هر حساب، پانزدهم هر ماه انجام و تخصيص اوراق در ابتداي ماه بعد انجام مي‌گيرد.

 

سایرموارد

 

 

 

1-  اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن با نام بوده و نقل و انتقال اوراق مذکور صرفا از طریق شعب بانک مسکن امکانپذیر می باشد.

نکته : نقل و انتقال اوراقی که تاریخ صدور آنها قبل از 15/4/87 می باشد،تا یکسال از تاریخ صدور به دفعات و در تمام شعب بانک و پس از یکسال از تاریخ صدور صرفا در شعبه صادر کننده ( و به دفعات) ، امکانپذیر است.لیکن نقل و انتقال اوراقی که بعد از تاریخ 15/4/87 صادر گردیده اند، تا زمان اعتبار مندرج در بالای برگه ( دو سال بعد از تاریخ صدور ) به دفعات و در تمامی شعب بانک امکانپذیر است.


2- دارندگان اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن قادر مي‌باشند با استفاده از تسهيلات متعلق به اوراق مذكور نسبت به ساخت يا خريد واحدهاي مسكوني با مشخصات تعريف شده توسط بانك اقدام نمايند.


3- دارندگان اوراق و استفاده كنندگان از تسهيلات در قالب طرح مذكور مشمول محدوديت 5 سال در استفاده از تسهيلات نمي‌باشند.


4-  نرخ سود تسهيلات اعطايي از محل اوراق تعلق گرفته به اين حساب معادل نرخ سود بخش مسكن بدون سپرده (در حال حاضر 12 درصد) مي‌باشد.


5-  حداكثر مدت بازپرداخت تسهيلات پرداختي از محل اوراق مذكور با توجه به سقف تسهيلات به شرح جدول ذيل مي‌باشد.

سقف تسهيلات (ميليون ريال)

حداكثر مدت بازپرداخت (سال)

تا 120

12

بيش از 120 تا 150

15

بيش از 150 تا 180

18

بيش از 180 تا 200

20


6-  سقف فردي استفاده از اين اوراق (اعم از تعلق گرفته يا واگذاري ) بر روي يك پلاك حداكثر 200 ميليون ريال مي‌باشد.


7-  دارندگان حساب صندوق پس‌انداز مسكن و حساب مسكن جوانان در صورت تمایل مي‌توانند به صورت توام از امتياز تسهيلاتي خود و اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن تا سقف 200 ميليون ريال جهت ساخت يا خريد واحد مسكوني با مشخصات تعريف شده توسط بانك اقدام نمايند.


8-  افتتاح چند حساب سپرده سرمايه‌گذاري ممتاز به طور همزمان يا غير همزمان در يك يا چند شعبه امكان‌پذير است.


9-  اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن با مبالغ اسمی 5،10،20،50،100،200 میلیون ریالی توزیع خواهد شد.


تبليغات