با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Maskan

حساب پس انداز مسكن جوانان ماهیتا   يكي از   انواع   حسابهاي   سپرده   سرمايه گذاري كوتاه مدت بوده كه دارنده   حساب   قادر مي باشد   با   رعايت   برنامه   سپرده گذاري ارايه شده توسط بانك دربلند مدت با شرايط خاص استثنائي از مزايا وتسهيلات ويژه حساب مذكور برخوردارگردد .


     شرايط استفاده از مزايا وتسهيلات حساب پس انداز جوانان

    هر شخصي كه به سن هيجده سال تمام رسيده و يا حكم رشد او از   سوي   دادگاه صادر شده باشد    مي تواند به نام خود يا كساني كه تحت ولايت و قيوميت او باشند حساب پس انداز مسكن جوانان افتتاح نمايد .

    متقاضيان افتتاح حساب پس انداز مسكن جوانان مي توانند سپرده گذاري خود را با واريز حداقل مبلغ ماهيانه( به دفعات يا به صورت يكجا در ابتداي دوره)  آغاز نمايد.


    براي افرادي كه در سال 1389 افتتاح حساب مي نمايند حداقل مبالغ واريزي ماهيانه در هر سال به شرح زير است :
  

 

سال پنجم

سال چهارم

سال سوم

سال دوم

سال اول

190،000

170،000

160،000

150،000

140،000


 

سال دهم

سال نهم

سال هشتم

سال هفتم

سال ششم

290،000 270،000 250،000 230،000 210،000

 

سال پانزدهم

سال چهاردهم سال سيزدهم سال دوازدهم سال يازدهم
430،000 400،000 370،000 340،000 310،000
 


    برداشت از حساب پس انداز مسكن جوانان در هر مقطعي بلامانع است ليكن برداشت از حساب مذكور بايد به صورتي انجام پذيرد كه متوسط موجودي حساب از حداقل مبلغ تعيين شده توسط بانك مركزي در هر سال كمتر نشود

      در محاسبه سقف تسهيلات قابل پرداخت در مقطع استفاده از تسهيلات براي سال يا سالهايي كه حداقل پيكر تجميعي تعيين شده در آنها رعايت نگرديده باشد  مابه التفاوت امتياز مكتسبه در سال يا سالهاي مربوطه از سقف تسهيلات تعيين شده براي سال يا سالهاي مذكور به عنوان تفاوت با سقف منفي براي آن سالها، لحاظ و از سقف نهايي تسهيلات (سقف  تسهيلات در مقطع استفاده ) كسر خواهد گرديد.

باتوجه به اينكه چنانچه پس از انقضاي مدت زمان پانزده سال ، سپرده گذاري تداوم يابد و متوسط موجودي حساب در حد حداقل متوسط موجودي سال پانزدهم باقي بماند و يا از متوسط موجودي مذكور بيشتر شود ، سقف تسهيلات اعطايي براي سالهاي بعد نسبت به هر سال چهار درصد و حداكثر تا 20 درصد سقف تسهيلات سال پانزدهم افزايش خواهد يافت لذا جبران سقف هاي تسهيلاتي از دست داده بعد از گذشت پانزده سال از تاريخ افتتاح حساب و در چارچوب شرايط مذكور نيز امكانپذير مي باشد.

    در ابتداي هر سال حداقل مبلغ واريزي ماهيانه افتتاح كنندگان حسابهاي جديد در آن سال توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين وابلاغ خواهد شد.


    ضرايب برابري در حساب پس انداز مسكن جوانان به ازاي هر شش ماه يك برابر و حداکثر تا 2 برابر متوسط موجودی در هر سال می باشد.


    حداقل مدت انتظار براي استفاده از مزاياي تسهيلات حساب پس انداز مسكن جوانان پنج سال تمام از تاريخ افتتاح حساب تعيين مي گردد.


    دارندگان حساب هاي فوق الذكر در صورت تمايل به استفاده از تسهيلات حساب خود قبل از پنج سال مي توانند در چارچوب ضوابط ومقررات حسابهاي صندوق پس انداز مسكن در زمان استفاده از تسهيلات برخوردار شوند.


      در صورت رعایت حداقل مبالغ واریزی ماهیانه طی مدت پانزده سال (در مقاطع تعیین شده )، حداقل سقف تسهیلات متعلقه در پایان سال پانزدهم حدود 569 میلیون ریال تعیین می گردد


 حداکثر تسهیلات اعطایی با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی (شهر تهران ،شهرهای بزرگ و سایر شهرها ) برای حسابهای افتتاحی طی سال 1389 به ترتیب

در پایان سال پانزدهم بالغ بر 650 ،590  ،570 میلیون ریال

 در پایان سال ششم به ترتیب بالغ بر 250،280،340 میلیون ریال

در پایان سال پنجم به ترتیب بالغ بر 22250،310 میلیون ریال تعیین شده است.

توضیح: چنانچه دارنده حسابی بخواهد در پایان سال پنجم تا پانزدهم از سقف تسهیلات فوق الذکر استفاده نماید باید سپرده گذاری خود را با مبالغی بیشتر آغازکند.

برای افتتاح کنندگان حساب در سال 89 ، ضرایب لازم برای استفاده از سقف تسهیلات  در پایان سال پنجم عبارتند از :

 66/6 برابر حداقل واریزی ماهیانه برای تهران

 37/5 برابر حداقل واریزی ماهیانه برای شهرهای بزرگ

73/4 برابر حداقل واریزی ماهیانه برای سایر شهرها

  * * *  به طور مثال چنانچه سپرده گذاري بخواهد در پايان سال پنجم از سقف تسهيلات در تهران كه معادل 000/000/310 ريال است استفاده نمايد مي بايستي مبالغ جدول را با ضريب66/6 برابر واريز نمايد كه براي سال اول سپرده گذاري تقريبا معادل ماهي 400/932ريال است

 (400/932=66/6×000/140)


حداكثر مدت بازپرداخت تسهيلات اعطايي براساس مصوبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران درمقطع استفاده ازتسهيلات تعيين خواهدگرديد.


پرداخت تسهیلات حساب پس انداز مسکن جوانان برای احداث ،تکمیل  و خرید واحدهای مسکونی امکان پذیر است.


تسهيلات اعطايي حداكثربه ميزان 80% ارزش واحدمسكوني كه توسط ارزياب بانك تعيين خواهدگرديدقابل پرداخت خواهدبود.


درصورت عدم استفاده ازامتيازحساب پس اندازمسكن جوانان ,درهنگام فسخ حساب نرخ سودي براساس نرخ سودسپرده هاي كوتاه مدت به آن پرداخت ميشود.


نرخ سود تسهيلات اعطايي با توجه به مصوبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در زمان استفاده از تسهيلات تعيين خواهدشد.


اين حساب قابل تبديل به ديگر حسابهاي صندوق پس انداز مسكن مي باشد ولي تبديل ساير حسابهاي صندوق پس انداز مسكن به حساب پس انداز مسكن جوانان امكان پذير نمي باشد.


انتقال حساب به بستگان نزدیک (پدر ،مادر ،فرزند ، همسر ، خواهر ، برادر ، نوه ، مادربزرگ و پدربزرگ ) بلامانع است.


شرایط ویژه بانک مسکن برای افتتاح انواع حسابها به نام مادر به نفع فرزند صغیر وی:

 

-بانک مسکن انواع حسابهای صندوق پس انداز مسکن ،حساب پس انداز مسکن جوانان ،سپرده های سرمایه گذای کوتاه مدت و بلند مدت رابه نام مادر و به نفع فرزند صغیر وی افتتاح می نماید.

            - در هنگام افتتاح حسابهای مذکور مادر قادر می باشد که حق هرگونه برداشت از حساب افتتاحی را داشته باشد یا حق مذکور را از خود سلب نماید.

            - در صورت فوت مادر ،وجوه واریزی به حساب افتتاحی توسط مادر جزو ترکه مادر منظور نخواهد شد و کلا" به طفل صغیر تعلق خواهد گرفت.

            - در صورت فوت طفل صغیر قبل از رسیدن به سن موردنظر ، موجودی حساب و منافع آن متعلق به مادر بوده و مادر حق برداشت از حساب را نیز خواهد داشت.

            -افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز به نام فرزند صغیر  توسط مادر و با داشتن حق برداشت موجودی امکان پذیر است.


تبليغات