با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Maskan
دستور العمل حساب جاری متمرکز اشخاص حقیقی و حقوقی (غیر دولتی )

حساب جاری عادی : نوعی سپرده قرض الحسنه می باشد که بانک برای مشتری افتتاح نموده و مشتری با امضاء چک، دستور پرداخت تمام یا قسمتی از سپرده (تا میزان سپرده) در وجه حامل یا شخص معینی یا بحواله کرد به بانک را صادر می نماید.

 حساب جاری متمرکز : همانند حساب جاری عادی بوده که به درخواست مشتری به نام وی توسط بانک افتتاح و مشتری با صدور و امضاء چک دستور پرداخت تمام یا قسمتی از موجودی(حداکثر تا میزان موجودی)در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد، به بانک را صادر نماید.  واریز وجه به حساب و برداشت از حساب مذکور در کلیه شعب دارای سیستم متمرکز امکانپذیر می باشد.

شرایط عمومی افتتاح حساب جاری:

1- داشتن سواد خواندن و نوشتن

 توضیح : در افتتاح حساب جاری برای افراد نابینا، بی سواد و معلول ، متقاضی باید دارای مهر بوده یک نفر را به عنوان امین معرفی نماید.

2- داشتن معرف : معرفی یک نفر از مشتریان که نزد بانک ،حساب جاری داشته و یا برای رییس شعبه شناخته شده باشد افراد ذیل در صورت اخذ تاییدیه نیازی به معرف جهت افتتاح حسابجاری ندارند :  پزشکان ، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری به ترتیب می توانند با اخذ تاییدیه از سازمان نظام پزشکی و کانون وکلا و کارشناسان رسمی بدون داشتن معرف حسابجاری افتتاح نمایند

توضیح :جهت اشخاص خارجی داشتن یک نفر معرف از مشتریان بانک و یا فردی که مورد تایید رییس شعبه بوده و یا معرفی یک نفر از سازمانهای دولتی و یا سفارتخانه خارجی ذی ربط دال بر شناسائی و تائید متقاضی افتتاح حساب الزامی می باشد.

3- نداشتن سابقه صدور چک برگشتی در شبکه بانکی کشور بر اساس استعلام از بانک مرکزی برای متقاضی و برای وکیل او.

4- داشتن حداقل 18 سال تمام یا ارائه حکم رشد از دادگاه

5- افتتاح حساب به وکالت از طرف اشخاص با قبول شرایط عمومی افتتاح حساب بلامانع می باشد.

6- افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی به وسیله صاحبان امضاء مجاز بلامانع است.

7- افتتاح حساب مشترک بین دو یا چند نفر نزد بانک بلامانع می باشد

8-برای هرفرد حقیقی فقط یک فقره حساب جاری افتتاح می گردد

9-هزینه تمبر مالیاتی : هزینه تمبر مالیاتی بر عهده بانک می باشد ولی در صورتیکه پس از افتتاح بخواهند حساب را انتقال و مشترک کنند هزینه تمبر مالیاتی از مشتری اخذ می شود .

نکته :

اخذ استعلام و ارسال دعوتنامه در بدو افتتاح حسابجاری به منظور وصول اطمینان از هویت مشتریان و همچنین صحت نشانی ارائه شده برای کلیه متقاضیان الزامی بوده ضمن اینکه در ارائه دسته چک جدید به مشریان حداقل می بایست 80%(چهار پنجم) از دسته چک قبلی مشتری به بانک ارائه گردد.

لازم بذکر است در زمان صدور دسته چک جدید به جز در موارد خاص (راکد بودن حساب و کارکرد نا مناسب ....)نیازی به اخذ مجدد استعلام نیست

10--  افتتاح حساب جاري متمركز و ارائه دسته چک برای افرادی که دارای حسابجاری غیر متمرکز می باشند بلامانع است .در این صورت در زمان افتتاح حسابجاری متمرکز اجباری به اخذ برگ چکهای سفید حساب قبلی وی نبوده اما از صدور دسته چک مجدد برای حساب قبلی خودداری شود .

مدارک مورد نیاز جهت افتتاح حساب :

1-  اشخاص حقیقی

1-1  تصویر مصدق کارت شناسایی معتبرصاحب حساب ( متقاصی )

توضیح : کارت شناسایی معتبر شامل ( شناسنامه عکس دار ، گواهینامه ، پاسپورت وکارت ملی) می باشد

2-1  تسلیم تصویر کارت شناسایی معتبر و وکالت نامه وکیل والصاق آن به برگ افتتاح حساب

3-1  گذرنامه وبرگ اقامت دارای اعتبار درصورتی که بازکننده حساب از اتباع خارجی باشد.

4-1  درمواردی که حساب به صورت مشترک افتتاح می گردد ، شرکاء باید علاوه برتکمیل برگ افتتاح حساب وسایر مدارک دیگر ، نسبت به تکمیل وامضاء فرم الحاقیه قرارداد اقدام نمایند.

5-1  به منظورحصول اطمینان از صحت نشانی مشتری ، دریافت کد پستی ودرج آن درکلیه مدارک از سوی شعبه الزامی  می باشد.

توضیح : درصورت تغییر نشانی ، مشتری ملزم به ارایه آدرس جدید وکد پستی ده رقمی  می باشد.

2-اشخاص حقوقی

طبق استعلام از بانک مرکزی ، ممنوعیت برای افتتاح حساب جاری نداشته باشند.

1-2  ارائه یک نسخه کپی تایید شده از اساسنامه و یا شرکت نامه شخص حقوقی

2- 2 ارائه یک نسخه از اولین آگهی ثبت شرکت و همچنین یک نسخه از آگهی آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی که مبین اطلاعات زیر باشد.

الف- نام و نام خانوادگی و مشخصات اعضاء هیات مدیره و هیات عامل شرکت

ب- مشخصات دارندگان حق امضاء با معرفي حق برداشت از حسابهای شرکت.

          ج- مدت و حدود اختیارات هیات مدیره و مدیرعامل (مدیران اجرایی)

مشخصات شرکت و یک به یک اعضاء (بر طبق تصویر روزنامه رسمی و تصویر کارت شناسایی معتبر آنها که برابر اصل گردیده ) با کارت افتتاح حساب جاری کنترل تا مشخصات شرکت و اعضاء با هم جابجا درج نگردیده باشد.

3- 2ارائه اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملي صاحبان امضاء مجاز و ارايه مهر اشخاص حقوقي

4-2 تاییدیه وزارت کار و امور اجتماعی یا سازمان مرکزی تعاون کشور بر حسب مورد در خصوص شرکتهای تعاونی مسکن(کارگری و غیر کارگری)

 

نکته:در افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقوقی خارجی که در ایران به ثبت رسیده اند  باید عینأ مقررات اشخاص حقوقی ایرانی در مورد  آنها رعایت گردد. در خصوص شرکتهایی که در ایران به ثبت نرسیده اند افتتاح حساب جاری امکانپذیر نمی باشد.

3- شرکتهای در شرف تأسیس و انجمنها

 1-3  جهت افتتاح حساب برای شرکت های در شرف تاسیس ، حسابی  به نام شرکت در شرف تاسیس به درخواست موسسین افتتاح می گردد واشخاص می توانند وجوهی به حساب  واریز نمایند . ولی حق برداشت منوط به ثبت شرکت  می باشد و پس ا زثبت ، کلیه مراحل وشرایط افتتاح برای اشخاص حقوقی در مورد آنان اعمال می شود و شرکت با ارایه مد ارک لازم حساب جدیدی برای شرکت افتتاح وموجودی به حساب جدید منتقل می گردد.

2-3 درخصوص شرکت های در شرف تاسیس ، طبق ماده 19 قانون تجارت در صورتی که شرکت تا  6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از موسسین یا پذیره نویسان،مراجع ثبت شرکتها که اظهارنامه به  آن تسلیم شد است ، گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادروبه بانکی که تعهد سهام وتاد یه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال  می دارد  تا موسسین و پذره نویسان به بانک مراجعه ووجوه  پرداختی خود را مسترد دارند.

3-3 افتتاح حساب جاری برای انجمن ها در صورتی که به ثبت رسیده باشند ، عینا مانند شرکت ها ( اشخاص حقوقی ) عمل می شود و چنانچه به ثبت نرسیده باشند ، شرایط خاص به شرح ذیل دارد :

- افتتاح حساب مشترک است واسم انجمن در داخل  پرانتز در جلوی اسامی افتتاح کنندگان حساب نوشته می شود.

- مهرانجمن جزیی از نمونه  امضا حساب می باشد.

- مشخصات دارند گان امضا ونحوه برداشت در برگ افتتاح حساب قید شود.

- گر فتن اقرارنامه از بازکنندگان  حساب به این مضمون که  موجودی حساب ا زاموا ل شخصی  آنها نبوده ومتعلق به انجمن است .

- افتتاح این قبیل حساب ها مانند اشخاص حقیقی بوده وسایرتشریفات مانند موارد افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی رعایت گردد

شرایط واریز و برداشت ازحساب جاري عادي و متمركز:

* واریز وجه

واریز وجه به حساب جاری عادي :

1- واریز وجه به صورت نقد

2- واریز وجه به صورت انتقالی

3- ارسال چکهای واگذاری به اطاق پایاپای برای وصول

واريز وجه به حساب جاري متمركز:
1-واريز وجه بصورت نقد
1-1 شعب مجهز به سيستم متمركز: هر فردي در هر شعبه اي مي تواند به اين حساب پول واريز نمايد.
2-1 شعب فاقد سيستم متمركز: وجه مورد نظر از طريق حواله به شعبه اصلي ( يا نزديكترين شعبه مجهز به سيستم متمركز) واريز
مي گردد.
2- واريز چكهاي رمزدار و عادي اشخاص عهده ساير بانكها.
3- واريز وجه بصورت انتقالي (ايران چك ، چكهاي رمزدار ، ايران چكهاي تمام بانكها)

*برداشت از حساب

برداشت از حساب جاری با صدور چک و دستور پرداخت تمام یا قسمتی از سپرده توسط صاحب حساب (یا وکیل قانونی وی )در وجه حامل و یا به حواله کرد شخص معین یا به حواله کرد به بانک یا کارت امکانپذیر می باشد.

بانک می تواند بابت کارمزد یا هرگونه طلب خود طبق توافقهای فیمابین با مشتری از حسابجاری وی کسر نماید. در این حالت ارسال اعلامیه بدهکار برای مشتری الزامی است .

*برداشت در شعب مجهز به سیستم متمرکز:

1-   دارنده چک متمرکز به هر شعبه مجهز به این سیستم که مراجعه نماید می تواند وجه چک را وصول نماید.

2-   برداشت غیر نقدی :در برداشت غیر نقدی از قبیل ایران چک ،چک بانکی و.... شعب طبق رویه مورد عمل در سیستم مسکن کارت اقدام نمایند.

*برداشت از شعب فاقد سیستم متمرکز:

شعبه مبدا (فاقد سیستم متمرکز)چک متمرکز را به شعبه مقصد (دارای سیستم متمرکز) فکس می نماید.شعبه مقصد وجه مورد نظر را از َحساب جاری متمرکز برداشت می نماید و حداکثر تا پایان وقت اداری به شعب مبدا حواله می نماید. 

*برداشت با کارت

صدور چک عمومی امنیبوس در سیستم متمرکز جاری امکان پذیر نمی باشد .بنابراین چنانچه مشتری به هر دلیل (مفقود شدن دسته چک ،اتمام برگ چک و...)دسته چک خود را به همراه نداشته باشد می تواند با استفاده از کارت از حساب خود به شرح زیر برداشت نماید :

1- سقف برداشت با کارت از طریق ATM  و POS همانند مسکن کارت است.

2- برداشت صرفأ در شعب دارای سامانه جاری متمرکز و مجهز به دستگاه pin pad امکانپذیر می باشد.

3- پرداخت وجه به مشتری همانند مسکن کارت است و منوط به احراز هویت دارنده حساب می باشد.

 در تداوم ارایه تسهیلات بیشتر به مشتریان بانک که دارای حسابجاری غیر متمرکز بوده و تقاضای افتتاح حسابجاری متمرکز نموده اند مقرر گردید تا به این دسته از متقاضیان و با نظر مسئول شعبه دسته چک 10،25و یا 50 برگی ارائه گردد.

   5-   واریز و برداشت در تمامی شعب مجهز به سیستم متمرکز بدون اخذ کارمزد می باشد .                                                

 وصول چکهای عهده شعب بانک مسکن از طریق دورنگار:

      جهت تسریع در امور مشتریان بانک و بنا به درخواست آنان می توان چکهای عهده شعب تهران و شهرستان بانک مسکن را از طریق چک فاکس وصول نمود . در اینصورت برداشت از حساب مورد نظر و واریز به حساب ذینفع چک در همان شعبه مقصد انجام میگردد. بنابراین شعبه مبدأ چک واگذار شده را از طریق فاکس به شعبه مقصد ارسال نموده و شعبه مقصد نیز وجه آن را به حسابجاری متمرکز ذینفع واریز می نماید .

نکته : در صورت عدم موجودی ،بنا به درخواست ذینفع چک،گواهینامه عدم پرداخت چک توسط شعبه مقصدصادر و به شعبه مبدأ فکس و نسخه اصلی نیز از طریق پست پیشتاز ارسال می گردد.

چکهای واگذاری عهده شعب شهرستان سایر بانکها :

   چکهای عهده شعب سایر بانکها از طریق بروات جهت وصول به آن شهرستان ارسال می گردد.

   کارمزد هزینه ارتباطی و ... بر اساس تعرفه عمومی بانک ،توسط شعبه مقصد از حساب مشتری کسر می گردد .

   کارمزد چکهای برگشتی توسط شعبه مبدأ از مشتری طبق تعرفه بانک اخذ می گردد.

   هزینه هایی که شعب رابط در شهرستان بابت وصول و ارسال بروات متحمل می گردند به حساب همان شعبه منظور می گردد.

تبليغات