با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Maskan
صفحه اول > معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي > بانک مسکن >
سپرده‌‌ سرمايه‌گذاري‌ كوتاه‌ مدت‌ عادي
- حداقل‌ مبلغ‌ براي‌ افتتاح‌ حساب‌ سپرده‌ سرمايه‌گذاري‌ كوتاه‌ مدت‌50.000 ريال‌ مي‌باشد.

 - سود علی الحساب سپرده‌هاي‌ كوتاه‌ مدت‌ بصورت‌ روزشمار ‌ و در پايان‌ هر ماه‌ محاسبه‌ و در اولين‌ روز اداري‌ ماه‌ بعد پرداخت‌ مي‌شود.

 - مبناي‌ محاسبه‌ سود در هر روز، كمترين‌ مانده‌ طي‌ روز مي‌باشد.

- سپرده هایی مشمول دریافت سود میباشند که حداقل 30 روز بطور پیوسته دارای حداقل مانده 50.000 ریال باشند و هر زمان که مانده سپرده ای از حداقل تعیین شده کمتر شود حساب مذکور از شمول تخصیص سود خارج شده و برقراری مجدد آن مستلزم تامین حداقل مانده 50.000 ریال و استمرار آن به مدت 30 روز دیگر ( بطور پیوسته ) می باشد.

 - حداقل‌ مدت‌ سپرده‌ سرمايه‌گذاري‌ كوتاه‌ مدت‌ 30 روز است‌ .

 - براي‌ محاسبه‌ سود در هر روز بايد حداقل‌ مانده‌ طي‌ روز 000/50 ريال‌ باشد.

 - به‌ هريك‌ از افتتاح‌ كنندگان‌ حساب‌ سپرده‌ سرمايه‌گذاري‌ كوتاه‌ مدت‌ دفترچه‌اي‌ تسليم‌ مي‌شود كه‌ مشخصات‌ كامل‌ دارنده‌ حساب‌ در آن‌ ثبت‌ و هرگونه‌ دريافت‌ به حساب‌ و يا برداشت‌ از حساب‌ در آن‌ ثبت‌ مي‌گردد. لازم به ذكر است اين حساب به صورت مسكن كارت نيز قابل افتتاح مي باشد.

- به روز افتتاح و فسخ حساب هیچگونه سودی تعلق نمی گیرد.

 -نرخ سود سپرده کوتاه مدت عادي در حال حاضر به صورت علي الحساب 9% درسال مي باشد. شايان ذكر است چنانچه حسابي در فاصله گذشت بيش از يكماه تا سه ماه از تاريخ افتتاح فسخ شود ، مشمول نرخ سود 7 درصد خواهد شد.

- به حسابهایی که قبل از گذشت 30 روز از تاریخ افتتاح فسخ شوند هیچ سودی تعلق نمی گیرد

تبليغات