با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Maskan
صفحه اول > معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي > بانک مسکن >
سپرده‌ سرمايه‌گذاري‌ كوتاه‌ مدت‌ ويژه
- حداقل‌ مبلغ‌ براي‌ افتتاح‌ حساب‌ سپرده‌ سرمايه‌گذاري‌ كوتاه‌ مدت‌ ويژه‌50.000 ريال‌ است‌.

 - حداقل‌ مدت‌ سپرده‌گذاري‌ معادل6 ماه‌ تمام‌ مي‌باشد.

-نرخ سود 12 درصد

 - سپرده گذاري براي مدت بيش از 6 ماه تا كمتر از يكسال نيز امكانپذير مي باشد.

- درصورت برداشت قسمتي از سپرده (با ضرايب 500 هزار ريال)  ، يا فسخ حساب بعد از گذشت سه ماه از تاريخ افتتاح حساب و قبل از گذشت 6ماه از تاريخ افتتاح حساب، سود حساب براساس نرخي معادل نيم درصد كمتر از نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي (در حال حاضر 9%) محاسبه مي گردد شايان ذكر است چنانچه در فاصله گذشت بيش از يكماه و تا سه ماه از تاريخ افتتاح ، فسخ شوند ، مشمول نرخ سود 6.5 درصد خواهند شد و  به برداشتهاي قبل از سي روز سودي تعلق نمي گيرد.

- در صورت برداشت قسمتي از سپرده يا فسخ حساب بعد از گذشت 6 ماه از تاريخ افتتاح حساب و قبل از سررسيد سود حساب براساس نرخي معادل نيم درصد كمتر از نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه (در حال حاضر 12%) محاسبه مي گردد.

 - سهم‌ سود حساب‌ سپرده‌ سرمايه‌گذاري‌ كوتاه‌مدت‌ ويژه‌ در پايان‌ هر ماه‌ محاسبه‌ ودر اولين روز اداري ماه بعد به‌ حساب‌ معرفي‌ شده‌ توسط‌ دارنده‌ حساب‌ واريز خواهد شد.

 - پرداخت‌ سود بصورت‌ علي‌الحساب‌ مي باشد و پس‌ از اعلام‌ سود قطعي‌ و در صورتيكه‌ نرخ‌ سود قطعي‌ بيشتر از نرخ‌ سود علي‌ الحساب‌ باشد تسويه‌ حساب‌ با سپرده‌گذار بعمل‌ آمده‌ و مابه‌التفاوت‌  سود به حساب‌ وي‌ منظور مي‌گردد. 

تبليغات