با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Sanat o Madan
صفحه اول > معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي > بانک صنعت و معدن >
حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت
حساب سپرده سرمايه‌گذاري بلند مدت در شعب بانك به تقاضاي اشخاص حقيقي يا حقوقي وبه موجب قرارداد في‌مابين بانك و مشتري افتتاح مي‌گردد كه مشتري به بانك حق وكالت با توكيل مي‌دهد تا سپرده وي را طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا به طور مشاع به كارگرفته و منافع حاصله را طبق آئين نامه و مقررات مربوطه با داشتن حق مصالحه بين بانك ومشتري به تناسب مبلغ و مدت پس ازكسر حق الوكاله پرداخت نمايد. اين حساب از لحاظ مدت به سپرده‌هاي بلند مدت يك ساله، دو ساله، سه ساله، چهارساله و پنج ساله تقسيم مي‌شود.

ضوابط:
  • هرشخص حقيقي كه داراي اهليت قانوني باشد مي‌تواند به‌نام خود يا افراد تحت وكالت, ولايت و قيوميت, حساب سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت افتتاح نمايد.
  • اشخاص حقوقي به‌موجب مدارك قانوني و به شرط پيش‌بيني در اساسنامه و شركتنامه مي‌توانند حساب سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت افتتاح نمايند.
  • حداقل مبلغ براي افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت و محاسبه سود متعلقه ده ميليون ريال است.
  • سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت، به‌هنگام سررسيد در صورت عدم دريافت دستوركتبي از سوي سپرده‌گذار براي دوره‌هاي بعدي تمديد مي‌گردد.
  • سهم سود اين سپرده‌ها بر اساس ضوابط مربوطه محاسبه و هرماه به‌صورت علي‌الحساب به تناسب نوع حساب (يك ساله تا پنج ساله) و حسب نرخ سود مقرره نقداً پرداخت و يا به حسابي كه سپرده‌گذار معرفي نموده است واريز خواهدشد.
  • در صورت تمايل قبل از سررسيد, صاحب يا صاحبان حساب يا نماينده قانوني آنها با ارائه گواهي سپرده سرمايه‌گذاري به يكي از شعب بانك و تنظيم سند, مي‌توانند تقاضاي برداشت بخشي از وجوه و يا انتقال تمام و يا بخشي از آن‌را به غير نمايند. برداشت از حساب, در كليه شعب بانك رايگان مي‌باشد.

مراحل انجام کار :
  • مراجعه مشتري به شعبه بانك و درخواست افتتاح حساب.
  • ارائه فرم سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت توسط متصديان امور بانكي به مشتري جهت تكميل و امضاء
  • دريافت فرم تكميل شده مزبور از مشتري، كنترل آنها توسط متصديان امور بانكي با مدرك شناسايي معتبر, الصاق تمبر, دريافت وجه سرمايه‌گذاري و اخذ امضاء مشتري در دفاتر مخصوص افتتاح حساب بانك.
  • ارائه گواهي سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت به مشتري.

مدارک مورد نياز :
  • اصل شناسنامه يا گواهينامه رانندگي يا گذرنامه يا كارت شناسايي ملي معتبر به‌همراه تصوير آن براي اشخاص حقيقي.
  • كارت ملي.
  • اساسنامه و آخرين آگهي معتبر ثبت شركت حاوي اسامي مديران داراي حق امضاء در روزنامه رسمي كشور به‌همراه تصويرآن براي اشخاص حقوقي.
  • تصوير قيم‌نامه، وكالتنامه در صورت لزوم

صفحات مرتبط با بانک صنعت و معدن در قسمت معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي
● حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز
● حساب جاري قرض الحسنه
● حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت
تبليغات