با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Sanat o Madan
صفحه اول > معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي > بانک صنعت و معدن >
حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت
سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت نوعي حساب بانكي است كه در شعب بانك به تقاضاي اشخاص حقيقي يا حقوقي و به موجب قرارداد في مابين بانك و مشتری افتتاح مي گردد. در اين نوع حساب مشتري به بانك حق وكالت با توكيل مي دهد تا سپرده وي را طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا به طور مشاع به كار گرفته ومنافع حاصله را طبق آئين نامه و مقررات مربوطه با داشتن حق مصالحه بين بانك و سپرده گذار به تناسب مبلغ و مدت, پس از كسر حق‌الوكاله پرداخت نمايد.

ضوابط :
  • هرشخص حقيقي كه داراي اهليت قانوني باشد مي‌تواند به‌نام خود يا افراد تحت وكالت, ولايت و قيوميت, حساب سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت افتتاح نمايد.
  • اشخاص حقوقي به‌موجب مدارك قانوني و به شرط پيش‌بيني در اساسنامه و شركتنامه مي‌توانند حساب سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت افتتاح نمايند.
  • حداقل مبلغ براي افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري کوتاه مدت و محاسبه سود متعلقه دو ميليون ريال است.
  • حداقل مدت سپرده سرمايه‌گذاري کوتاه مدت به‌منظور كسب سود از هنگام افتتاح براي بار اول يك ماه متوالي و پس از يك ماه به‌صورت روز شمار مي‌باشد.
  • سود اين سپرده‌ها به‌صورت علي‌الحساب و ماهيانه پرداخت مي‌شود.سود قطعي اين سپرده‌ها در پايان دوره مالي هر سال براساس ضوابط مندرج در دستورالعمل تعيين تعرفه ارائه خدمات بانكي محاسبه و پرداخت مي‌شود.
  • براي واريز وجه به حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت، هر شخصي در هر يك از شعب بانك مي‌تواند اقدام به واريز وجه به حساب مزبور نمايد .
  • براي برداشت وجه از حساب سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت مي‌بايستي صاحب يا صاحبان حساب يا نماينده قانوني آنها با ارائه دفترچه حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت به يكي از شعب بانك تقاضاي برداشت از حساب را نمايد. برداشت از حساب، در شعبه بازكننده حساب رايگان، ليكن در ساير شعب توام با اخذ كارمزد مي‌باشد.

مراحل انجام کار :
  • مراجعه مشتري به شعبه بانك و درخواست افتتاح حساب.
  • ارائه فرم درخواست افتتاح حساب و قرارداد افتتاح حساب توسط متصديان امور بانكي به مشتري جهت تكميل و امضاء
  • دريافت فرم تكميل شده مزبور از مشتري، كنترل آنها توسط متصديان امور بانكي با مدرك شناسايي معتبر,
  • تكميل فرم واريز نقدي و يا فرم واريز و برداشت وجه.
  • ارائه دفترچه حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت توسط متصدي امور بانكي به مشتري.

مدارک مورد نیاز :
  • اصل شناسنامه يا گواهينامه رانندگي يا گذرنامه يا كارت شناسايي ملي معتبر به‌همراه تصوير آن براي اشخاص حقيقي.
  • كارت ملي.
  • اساسنامه و آگهي ثبت شركت در روزنامه رسمي‌كشور به‌همراه تصوير آن براي اشخاص حقوقي.
  • تصوير قيم‌نامه، وكالتنامه در صورت لزوم

صفحات مرتبط با بانک صنعت و معدن در قسمت معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي
● حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز
● حساب جاري قرض الحسنه
● حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت
تبليغات