با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Sanat o Madan
حساب جاري قرض الحسنه در شعب بانك به تقاضاي اشخاص حقيقي يا حقوقي و به موجب قرارداد في مابين بانك و متقاضي افتتاح مي گردد و پس از بررسي‌هاي لازم براي صاحب يا صاحبان آن، دسته چك صادر مي‌شود.

ضوابط:
- سن متقاضي از 18 سال‌كمتر نباشد مگر اينكه حكم‌ رشد متقاضي از دادگاه صالحه‌ صادر شده باشد.
- متقاضي داراي سواد خواندن و نوشتن باشد.
- حـداقل يكي از مشتريان كه نزد بانك (يكي از شعب بانك) حسـاب جاري قرض‌الحسنه داشته و يا براي رئيس شعبه شناخته شده باشد، معرف متقاضي جهت افتتاح حساب جاري قرض الحسنه باشد.
- اشخاص حقيقي و حقوقي كه به افتتاح حساب جاري قرض الحسنه اقدام مي نمايند درصورتيكه مايل به اخذ سود از وجوه خود مي باشند، لازم است مطابق با دستورالعمل مربوطه اقدام به افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت در بانك نمايند.

مراحل انجام کار:
- تكمـيل و امضاء فرم درخواست افتتاح حساب درحضور كاربر مسئول شعبه.
- قبول و امضاء مقررات و شرايط عمومي حساب جاري قرض الحسنه بانك توسط متقاضي در حضور كاربر مسئول شعبه.
- پرداخت وجوه مربوط به تمبر مالياتي و دسته چك طبق مقررات جاري بانك.
- واريز حداقل وجه لازم جهت افتتاح حساب جاري قرض الحسنه معادل يك ميليون ريال - اشخاص حقيقي كه به افتتاح حساب جاري قرض الحسنه اقدام مي نمايند در صورتيكه مايل به دريافت كارت بانك صنعت و معدن باشند، مي توانند مطابق دستورالعمل مربوطه نسبت به دريافت كارت بانك اقدام نمايند.

مدارک مورد نياز :
- ارائه ‌اصل شناسنامه عكس‌دار و يك برگ تصوير از صفحه اول شناسنامه
- كارت ملي
- ارائه گواهي اشتغال به كار از جمله جواز كسب، كارت بازرگاني و موارد مشابه آن.
- ارائه نشاني دقيق محل سكونت و محل اشتغال و شماره تلفن.

صفحات مرتبط با بانک صنعت و معدن در قسمت معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي
● حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز
● حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت
● حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت
تبليغات