با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Sanat o Madan
حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز, در شعب بانك به تقاضاي اشخاص حقيقي يا حقوقي به قصد تعاون‌ عمومي، كمك به نيازمندان و برخورداري از پاداش معنوي و همچنين‌ استفاده از انواع خدمات بانكي، نزد بانك افتتاح مي گردد.

ضوابط :
  • حداقل موجودي براي افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز يكصد هزار ريال مي باشد .
  • حق استفاده از موجودي حساب, با صاحب حساب يا نماينده قانوني او (ولي، وصي، قيم و يا وكيل) خواهد بود.
  • افتتاح حساب وبرداشت از آن براي اطفال فقط از حقوق اوليا، و يا وصي و يا قيم آنهاست
  • اشخاص حقوقي به موجب مدارك قانوني و به‌شرط پيش‌بيني در اساسنامه و شركتنامه مي‌توانند حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز عادي افتتاح نمايند.
  • امکان واريز وبرداشت وجه از حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، در هريک از شعب بانک وجود دارد ، برداشت وجه در شعبه بازكننده حساب رايگان، ليكن در ساير شعب توأم با اخذ كارمزد مي‌باشد. واريز وجه نيز در هر شعبه اي بدون اخذ كارمزد مي باشد.

مراحل انجام کار :
  • مراجعه مشتري به شعبه بانك و درخواست افتتاح حساب
  • ارائه فرم درخواست افتتاح حساب و فرم مقررات و شرايط عمومي حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز توسط متصديان امور بانكي به مشتري.
  • تکمیل فرمها توسط مشتری
  • دريافت و کنترل فرم‌هاي تكميل شده توسط متصديان امور بانكي
  • اخذ مدرك شناسايي معتبر و اخذ امضاء مشتري در دفاتر مخصوص افتتاح حساب بانك.
  • تكميل فرم اوليه واريز نقدي ويا فرم واريز وبرداشت وجه (‌نمونه 273 يا 284 ) ارايه دفترچه حساب قرض الحسنه پس انداز عادي به مشتري

مدارک مورد نیاز :
  • اصل شناسنامه يا گواهينامه رانندگي يا گذرنامه يا كارت شناسايي ملي معتبر به‌همراه تصوير آن براي اشخاص حقيقي.
  • اساسنامه و آگهي ثبت شركت در روزنامه رسمي كشور به‌همراه تصوير آن براي اشخاص حقوقي.
  • اصل و تصویر گذرنامه معتبر براي اتباع خارجي
  • اصل و تصوير قيم‌نامه، وكالت‌نامه (در صورت لزوم )

صفحات مرتبط با بانک صنعت و معدن در قسمت معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي
● حساب جاري قرض الحسنه
● حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت
● حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت
تبليغات