با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Saderat
شرايط اختصاصي :

   1. حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب و شركت در تقسيم سود در حال حاضر 500.000 ريال مي باشد.
   2. نرخ سود اينگونهه سپرده ها حداقل 2 درصد بيشتر از نرخ سود علي الحساب سپرده كوتاه مدت در سال افتتاح سپرده مي باشد.
   3. سپرده در سررسيد بدون مراجعه مشتري براي دوره يا دوره هاي شش ماهه بعد تمديد خواهد شد مگر اينكه سپرده گذار به صورت كتبي دستور ديگري بدهد.
   4. سود اينگونه سپرده ها ماهانه به مشتري پرداخت مي گردد.
   5. چنانچه مبلغ سپرده قبل از پايان 30 روز از تاريخ افتتاح مسترد شود منافعي به آن تعلق نخواهد گرفت و در صورتيكه سپرده پس از پايان 30 روز مسترد گردد محاسبه سود متعلقه همانند سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت خواهد بود، بقيه مدت به روز توسط شعبه با نرخ سود علي الحساب سپرده كوتاه مدت سال افتتاح، محاسبه و به مشتري پرداخت خواهد شد.


تبليغات