با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Saderat
صفحه اول > معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي > بانک صادرات >
حساب قرض الحسنه سپهري آينده سازان
به منظور ترويج فرهنگ بانكداري در بين دانش آموزان به عنوان سازندگان جامعه فردا، حساب قرض الحسنه سپهري آينده سازان ارايه و با افتتاح حساب امكان استفاده از سپهركارت ايجاد مي گردد.

   1. با درخواست پدر، مادر و يا قيم حساب قرض الحسنه پس انداز سپهري آينده سازان جهت فرزندان خود با رعايت مقررات مي گردد، حساب مزبور تابع شرايط عمومي حساب قرض الحسنه پس انداز سپهري مي باشد و در قرعه كشي حسابهاي قرض الحسنه شركت داده مي شود.
   2. حساب فوق با حداقل مبلغ 200.000 ريال افتتاح مي گردد.
   3. متقاضيان اينگونه حسابها از پرداخت هزينه صدور كارت معاف مي باشند.
   4. برداشت از دستگاههاي خودپرداز (ATM) توسط كارتهاي مذكور طي يك روز حداكثر 5 مرتبه و هر بار 50.000 ريال و همچنين خريد از پايان هاي فروش تا سقف مذكور امكان پذير مي باشد.


تبليغات