با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Saderat
صفحه اول > معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي > بانک صادرات >
حساب پس انداز قرض الحسنه ویژه
شرايط اختصاصي افتتاح حساب قرض الحسنه ويژه :
نحوه افتتاح حساب قرض الحسنه ويژه :

   1. حسب درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي مفتوح مي گردد.
   2. حداقل مبلغ سپرده براي افتتاح 300.000 ريال مي باشد.
   3. وجوه دريافتي حسب دستور صاحب حساب قرض الحسنه به اشخاص حقيقي و مؤسسات خيريه و عام المنفعه كه داراي شخصيت حقوقي ثبت شده باشد اعطاء مي شود.
   4. تشخيص واجد شرايط بودن متقاضي تسهيلات، ميزان تسهيلات و مدت بازپرداخت آن بعهده صاحب حساب مي باشد.
      تبصره :كاركنان بانك و همسران آنان مجاز به استفاده از تسهيلات مذكور نخواهند بود.
   5. موجودي صاحب حساب معدل مجموع تعهدات غيرمستقيم صاحب حساب مسدود خواهد شد.
   6. استرداد تمامي وجوه دريافتي موكول به بازپرداخت قرض الحسنه هاي اعطاء شده خواهد بود.
   7. اين حساب نظير حسابهاي قرض الحسنه پس انداز مشمول شركت در قرعه كشي خواهد بود.
   8. با توجه به خدماتي كه بانك در مورد حسابهاي قرض الحسنه ويژه انجام مي دهد كارمزدي تحت عنوان (كارمزد عامليت) از صاحب حساب اخذ خواهد نمود.


تبليغات