با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Shahr
صفحه اول > معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي > بانک شهر >
حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت
سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت بانک شهر شامل سپرده بلندمدت 1ساله، 2ساله، 3ساله، 4ساله و 5ساله می‌باشد. این نوع حساب به نام اشخاص حقیقی و حقوقی به‌صورت انفرادی و یا مشترک افتتاح می­گردد.

حداقل مبلغ برای افتتاح سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت 500.000 ریال است.

سهم سود سپرده سرمایه‌گذاری بر اساس ضوابط مربوطه به طور علی‌الحساب محاسبه و مطابق با درخواست مشتری در مقاطع تعیین شده توسط وی به حساب موردنظر سپرده­گذار منظور خواهد شد، تسویه حساب نهایی در رابطه با سود قطعی بعد از پایان هر سال مالی به‌عمل خواهد آمد.

حداقل مدت برای دریافت سود یک‌ماه کامل است و به سپرده‌هایی که قبل از یک‌ماه به درخواست ذینفع فسخ و وجه سپرده مسترد گردد، سودی تعلق نخواهد گرفت.

بانک در سررسید، انواع سپرده‌ها را به‌طور متناوب برای دوره‌های بعدی به‌مدت قبلی و با توجه به نرخ سود و شرایط موجود تمدید می‌نماید مگر اینکه ذینفع دستور دیگری داده باشد.

انتقال سپرده به غیر:

چنانچه ذینفع سپرده، درخواست انتقال سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت را به خویشاوندان درجه 1 خویش داشته باشد، با همراه داشتن برگ گواهی سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت به اتفاق انتقال‌گیرنده به شعبه مراجعه نموده و انتقال سپرده به شخص موردنظر انجام می‌گیرد، بدون اینکه تغییر و یا کاهشی در مورد سود پرداختی به مشتری به‌وجود آید. پس از انتقال، ذینفع قبلی هیچگونه حقی نسبت به اصل و منافع سپرده مورد انتقال نداشته و انتقال‌گیرنده با پذیرش انتقال سپرده، کلیه شرایط عمومی سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت را قبول می‌نماید.

 برداشت تمام و یا قسمتی از سپرده بلندمدت قبل از سررسید :

صاحبان سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌توانند تمام و یا قسمتی از وجه سپرده خویش را قبل از سررسید سپرده برداشت نمایند. در این‌صورت طبق قوانین و مقررات بانکی سودی با نرخ سود علی‌الحساب مقاطع قبل از سر رسید و نیم درصد کمتر محاسبه و به مشتری پرداخت خواهد شد.

 

*برای صغار توسط ولی و وصی و یا قیم، حساب افتتاح می‌شود، لازم به ذکر است اشخاص غیر از ولی، وصی و قیم می‌توانند به نام خود و به نفع صغیر سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت افتتاح کنند و تا رسیدن صغیر به سن قانونی حق برداشت از سپرده با افتتاح‌کننده خواهد بود

تبليغات