با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Sina
صفحه اول > معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي > بانک سينا >
سپرده سرمايه گذاري بلند مدت
سپرده بلند مدت (يک ساله تا پنج ساله) :

    * سپرده سرمايه گذاري مدت دار 1 ساله : نرخ سود(ماهیانه 14درصد- سالیانه 85/14 درصد در سررسيد85/14درصد)
    * سپرده سرمايه گذاري مدت دار 2 ساله: نرخ سود(ماهيانه5/14درصد- ساليانه5/15درصدو در سررسيد8/32رصد)
    * سپرده سرمايه گذاري مدت دار 3 ساله: نرخ سود (ماهيانه15درصد- ساليانه16درصدودر سررسيد35/55درصد)
    * سپرده سرمايه گذاري مدت دار 4 ساله: نرخ سود(ماهيانه16درصد- ساليانه17درصد و درسررسيد8/84درصد)
    * سپرده سرمايه گذاري مدت دار 5 ساله: نرخ سود(ماهيانه17 درصد- سالیانه18درصد و در سررسيد129 درصد)

شرايط و مقررات عمومي:
  
سهم سود اين سپرده ها براساس ضوابط مربوطه محاسبه و هر ماه بصورت علي الحساب به تناسب نوع ( يكساله تا پنجساله ) و حسب نرخ سود مقرره به حسابي كه سپرده گذار معرفي نموده است واريز خواهد شد .

  حداقل مبلغ هر فقره از انواع سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت يكساله تا پنج ساله500.000 ريال ميباشد .

- درصورت بستن حساب قبل از سررسيد ، سود سپرده يك رده پايين تر با نيم­ درصد تاخير در مضاربي از روز (حسب مورد) منظورو اضافه پرداخت سود از حساب مشتري برداشت خواهد شد .

    * در صورتيكه سپرده سرمايه گذاري بلندمدت 1 الي 5 ساله قبل­ از پايان ماه اول  برداشت گردد سودي به آن تعلق نمي گيرد . ضمناً روز افتتاح حساب مشمول شرط توقف يک ماه مي باشد 
    * سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت قابل پرداخت بصورت بخشي از سپرده بوده و مابقي سپرده مشمول پرداخت سود تا پايان سررسيد خواهد بود .
    * افتتاح دوياچندحساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار بلامانع مي باشد .
    * افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار براي 2 يا چند نفر بصورت مشترک امکان پذير مي باشد ، مشروط بر اينکه صاحبان حساب کتباً نحوه برداشت ، انسداد و قدرالسهم هريک را درهنگام افتتاح حساب تعيين نمايند .
    * افتتاح حساب جهت اشخاص بي سواد، روشندل و معلولين بارعايت شرايط و مققرات بانک امکان پذيرمي باشد.

 اشخاص حقيقي: هر شخص عاقل وبالغي كه به سن 18 سال تمام رسيده وداراي اهليت قانوني باشد مي تواند بنام خود يا هرشخصي که تحت وكالت ، ولايت و قيموميت خود حساب­ سپرده سرمايه گذاري بلند مدت افتتاح نمايد .

   اشخاص حقوقي : افتتاح حساب بلند مدت براي اشخاص حقوقي بوسيله صاحبان امضاء مجاز با اخذ مدارک ومجوزهاي لازم بلا مانع است .

اشخاص حقوقي منجمله شركتها بموجب مدارك قانوني به شرط پيش بيني در اساسنامه كه مستلزم ارائه شركت نامه ، اساسنامه و آگهي ثبت شركتها در روزنامه رسمي كشور كه نام صاحبان امضاء مجاز شركت يا موسسه درآن درج گرديده باشد ، مي توانند حساب سپرده سرمايه گذاري بلندمدت افتتاح نمايند.

مدارک لازم :
کپي شناسنامه و کارت ملي همراه با اصل
    *  اساس نامه ، شرکت نامه ، آخرين روزنامه رسمي ، نامه تعهد مديران مبني بر اعلام هرگونه تغييرات در شرکت ،  آگهي تأسيس و کپي شناسنامه و کارت ملي اسامي صاحبان امضاء مجاز همراه با اصل آنها( اشخاص حقوقي )


تبليغات