با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Sina
صفحه اول > معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي > بانک سينا >
سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه
سپرده سرمايه گذاري ويژه 3 ماهه:

    به منظور تکريم و قدرداني از اعتمادمشتريان بانک سينا، نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري ويژه 3ماهه (ماهيانه 8 درصد و در سررسيد 4/8 درصد) پرداخت مي گردد.

    * سود سپرده هاي مذکور به صورت روزشمار محاسبه شده و ماهيانه قابل پرداخت مي باشد. همچنين مطابق با شرايط عمومي افتتاح سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت چنانچه مشتريان بعد از گذشت يک ماه از تاريخ افتتاح و قبل از 3ماه سپرده خود را ابطال نمايند، سود متعلقه نيم درصد کمتر از سود سپرده هاي کوتاه مدت روزشمار محاسبه و پرداخت خواهد شد.
    *  حساب سپرده سرمايه گذاري ويژه 3 ماهه، براي 2 يا چند نفر بصورت مشترک امکان پذير مي باشد، مشروط بر اينکه صاحبان حساب کتباً نحوه برداشت، انسداد و قدرالسهم هر يک را در هنگام افتتاح حساب  تعيين نمايند.

اشخاص حقيقي: هر شخص عاقل و بالغي كه به سن 18 سال تمام رسيده وداراي اهليت قانوني باشد  مي تواند بنام خود يا هرشخصي که تحت وكالت، ولايت و قيموميت خود حساب­ سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت ويژه افتتاح نمايد.
 

 اشخاص حقوقي: افتتاح حساب کوتاه مدت ويژه براي اشخاص حقوقي بوسيله صاحبان امضاء مجاز با اخذ مدارک ومجوزهاي لازم بلا مانع است.

 

مدارک لازم:
کپي شناسنامه و کارت ملي همراه با اصل (اشخاص حقيقي)
    *   اساس نامه، شرکت نامه، آخرين روزنامه رسمي، نامه تعهد مديران مبني بر اعلام هرگونه تغييرات در شرکت، آگهي تأسيس و کپي شناسنامه و کارت ملي اسامي صاحبان امضاء مجاز همراه با اصل آنها ( اشخاص حقوقي )

تبليغات