با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Sina
صفحه اول > معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي > بانک سينا >
سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت
سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت روز شمار:

اشخاص حقيقي:  افتتاح حساب جهت اشخاص حقيقي بدين صورت مي باشد که هر شخص عاقل و بالغي که به سن 18 سال تمام رسيده  باشد و داراي اهليت قانوني باشد مي­ تواند به نام خود يا کساني که تحت  ولايت ، وصايت يا قيوميت وي باشند افتتاح حساب  نمايد.
حداقل مبلغ جهت گشودن حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت 50.000 ريال  مي باشد و به سپرده هايي که موجودي آنها کمتر از مبلغ  50.000 ريال باشد سود تعلق نمي گيرد.

اشخاص حقوقي: افتتاح حساب کوتاه مدت روزشمار براي اشخاص حقوقي بوسيله صاحبان امضاء مجاز با اخذ مدارک و مجوزهاي لازم بلا مانع است.

    *  سود بصورت علي الحساب وبرمبناي کمترين مانده در هر روز مشروط بر اينکه از حداقل مذکورکمتر نباشد محاسبه و درپايان هرماه قابل پرداخت است.
    * حداقل مدت زمان­ لازم جهت تعلق سود براي اولين بار يک ماه بوده  به کسر يک ماه در بار اول سودي تعلق نخواهد گرفت . ضمناً روز افتتاح حساب مشمول شرط توقف يک ماه بوده و براي ماه هاي بعدي سودبه صورت روزشمار بوده و قابل پرداخت مي باشد.
    *  نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت در حال حاضر6درصد مي باشد ، براي­احتساب سهم سود سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت با داشتن گردش عمليات مختلف­کمترين مانده حساب در روز در نظر گرفته مي شود و مجموع سودهاي روزانه سپرده در ماه (با تعداد روز هاي واقعي در ماه) سود متعلقه به آن ماه را مشخص مي نمايد.
    * حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت براي 2 يا چند نفر بصورت مشترک امکان پذير مي باشد ، مشروط بر اينکه صاحبان حساب کتباً نحوه برداشت ، انسداد و قدرالسهم هريک را تعيين نمايند.
    * افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت به دوصورت دفترچه اي ويا از طريق کارت (حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت الکترونيکي)صورت مي پذيرد. همچنين برداشت وجه از حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت روزشمار بوسيله دفترچه پس انداز کوتاه مدت ويا سيناکارت انجام مي گردد.

 

مدارک لازم :
کپي شناسنامه و کارت ملي همراه با اصل(اشخاص حقيقي)
اساس نامه ، شرکت نامه ، آخرين روزنامه رسمي ،نامه تعهد مديران مبني بر اعلام هرگونه تغييرات در شرکت ، آگهي تأسيس و کپي شناسنامه و کارت ملي اسامي صاحبان امضاء مجاز همراه با اصل آنها(اشخاص حقوقي)


تبليغات