با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Sina
صفحه اول > معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي > بانک سينا >
حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز
شرايط عمومي افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز :

اشخاص حقيقي: هر شخص عاقل وبالغي که به سن 18 سال تمام رسيده باشد وداراي اهليت قانوني باشد،  مي تواند اقدام به افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز نمايد.

 اشخاص حقوقي: افتتاح حساب براي اشخاص حقوقي  با توجه به رعايت کليه قوانين امکان پذير مي باشد.

 * افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز بصورت مشترک براي 2 يا چند نفر امکان پذير مي باشد مشروط براينکه صاحبان حساب در زمان افتتاح حساب کتباً نحوه برداشت، انسداد و قدرالسهم هريک را تعيين نمايند.
* نحوه دريافت و پرداخت توسط حساب پس انداز قرض الحسنه در کليه شعب بانک سينا بصورت Online امکان پذير مي باشد.

مدارک لازم :
    * کپي شناسنامه و کارت ملي همراه با اصل
    * اساسنامه، شرکت نامه، آخرين روزنامه رسمي، نامه تعهد مديران مبني بر اعلام هرگونه تغييرات در شرکت، آگهي تأسيس و کپي شناسنامه و کارت ملي اسامي صاحبان امضاء مجاز همراه با اصل آنها (اشخاص حقوقي)


تبليغات