با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Sina

1-اطلاعات عمومي و كلي درباره حساب جاري  و چك

1-1- تعريف چك
چك نوشته اي است كه به موجب آن صادر كننده، وجوهي را كه نزد محال عليه ( بانك) دارد كلا" يا بعضا" مسترد و يا به ديگري واگذار مي نمايد. چك سندي لازم الاجرا است.

2-1- مشخصات چك
معمولا" دسته چكها25،10 و 50 برگي صادر مي شوند. هنگام  صدور چك بايد به موارد زير توجه شود:

الف : تاريخ در متن چك درج شود.

ب : مبلغ چك در دو محل با عدد و حروف با ذكر واحد پول قيد شود.

ج : نام گيرنده وجه يا حواله كرد، مشخص شده باشد.

د : نام صاحب حساب و شماره حساب قيد شده باشد.

ه : امضاي چك منطبق با نمونه امضاي صاحب حساب باشد.

 

3-1- انواع چك از نظر بانك:
الف-چك عادي : چك هايي است كه در موقع گشايش حساب جاري با تقاضاي كتبي مشتري در اختيار وي قرار مي گيرد.
ب-چك بانكي : چكي است كه به وسيله يك بانك عهده شعب همان بانك يا عهده حساب آن بانك در بانك ديگر به تقاضاي مشتري صادر مي شود.
ج-چك بسته : هنگامي كه دارنده حساب (صادر كننده چك ) بخواهد گردش يا انتقال چك را محدود نمايد بر روي چك صادره به نام شخص معين دو خط موازي مورب رسم كرده و به ذينفع مي دهد.
پرداخت وجه چك بسته به صورت نقد امكان پذير نمي باشد و ذينفع بايد وجه آن را به حساب خود نزد بانكي كه در آن حساب دارد منظور نمايد. اين نوع چك رابسته عام مي گويند.
در صورتي كه صادر كننده چك در بين دو خط موازي مورب نام بانكي را قيد كرده باشد وجه چك بايد توسط همان بانك وصول و پس از وصول به حساب ذينفع منظور شود كه به آن چك بسته خاص مي گويند.
د-چك عمومي امنيبوس : اگر دارنده حساب، دسته چك خود را همراه نداشته باشد مي تواند از بانك تقاضا كند يك برگ چك عمومي آزاد ( امنيبوس) در اختيار او بگذارند. اين چك مانند چك عادي به جريان گذاشته مي شود ولي به هيچ عنوان ظهر نويسي و يا انتقال نمي پذيرد.
 

2- نحوه گشايش حساب جاري
1-2- دريافت يك برگ كپي از صفحه اول شناسنامه مشتري و كارت ملي وي پس از تطبيق با اصل مدارك براي اخذ استعلام و نگهداري در سوابق حساب جاري.
2-2- اخذ استعلام افتتاح حساب جاري براي مشتري از بانك مركزي ج.ا.ا
3-2- افتتاح حساب جاري پس از استعلام از بانك مركزي ج.ا.ا براي صاحب حساب انجام مي پذيرد.
4-2- مشتري مي بايست نزد بانك سينا تسهيلات سررسيد گذشته و معوق نداشته باشد.
5-2- با توجه به استفاده از سيستم متمركز، پرداخت وجه چك در كليه شعب بانك سينا امكان پذير است.

 
3- شرايط و نحوه افتتاح حساب جاري براي اشخاص حقيقي
1-3- درخواست كنندگان گشايش حساب جاري در بانك بايد طبق ضوابط قانوني 18 سال تمام داشته و بالغ و عاقل باشند.
2-3- دارا بودن اهليت قانوني ( اهليت تمتع و اهليت استيفاء )
3-3- متقاضي داراي سواد خواندن و نوشتن باشد.
4-3-دارا بودن شغل معتبر و آدرس مشخص
5-3- معرفي يك نفر مشتري داراي حساب جاري يا مورد اعتماد بانك به عنوان معرف

 
4- شرايط و نحوه افتتاح حساب جاري براي اشخاص حقوقي
1-4- حساب جاري به نام شركتهاي رسمي به ثبت رسيده :
هر نوع شركت كه رسما" به ثبت رسيده باشد، مي تواند در نوع شركت كه رسما" به ثبت رسيده باشد، مي تواند در بانك اشخاص حقيقي به نام شركت، حساب جاري افتتاح نمايد مشروط بر اينكه دارندگان امضا براي صدور اسناد تعهد آور بانكي تعيين شده باشند و اختيارات آنها برطبق مقررات اساسنامه شركت باشد.

افتتاح حساب جاري به نام اشخاص حقوقي، علاوه بر توجه به كليه دستورهاي مربوط به گشايش حساب جاري براي اشخاص حقيقي، مستلزم رعايت نكات مشروح ذيل نيز مي باشد:

 

    *
      ارائه مدارك ثبتي و قانوني دال بر احراز هويت شخصيت حقوقي شركت كه عبارت است از:

    الف- اساسنامه و شركت نامه ( براي شركتهايي كه شركت نامه دارند) گواهي شده اداره ثبت شركتها.

ب- روزنامه رسمي كشور حاكي از ثبت شركت و تغييرات حاصله در هيئت مديره يا اساسنامه شركت

ج- در اساسنامه شركت، حق افتتاح حساب جاري در بانك يا بانكها پيش بيني شده باشد.

د- مديران و بازكنندگان حساب جاري بايد كتبا" تعهد نمايند كه آخرين مدارك و اطلاعات مربوط به شركت را در اختياربانك قرار داده و متعهد شوند كه هر نوع تغييري كه در اساسنامه و يا شركت نامه و يا تصميمات هيئت مديره، سمت، اختيارات، مدت ماموريت مديران و صاحبان امضا به عمل آيد، بلافاصله بانك را كتبا" مطلع سازند.

ه- نام و نام خانوادگي و مشخصات اعضاي هيئت مديره و هيئت عامل شركت.

و- مشخصات دارندگان حق امضاي شركت با تصريح اينكه چه كساني حق برداشت از حساب هاي شركت را دارند.

2-4- حساب جاري به نام شركتهاي رسمي در شرف تاسيس :

 

افتتاح حساب جاري براي شركتهاي سهامي در شرف تاسيس ( هنوز به ثبت نرسيده باشند) بلامانع بوده و تا انجام تشريفات ثبت شركت، هيئت موسس حق انجام عمليات بانكي و حق برداشت از حساب را نخواد داشت.

 

5-ضوابط افتتاح حساب جاري مشترك:


1-5- حساب جاري مشترك به حسابي گفته مي شود كه صاحب حساب بيش از يك نفر باشد و فقط اختصاص به اشخاص حقيقي دارد.
2-5- نحوه عمل و چگونگي استفاده از حساب مشترك با تعيين قدر السهم هر يك از شركاء و ترتيب استفاده از حساب متفقا" يا منفردا" بايد در  فرم درخواست افتتاح حساب جاري مشخص گردد.
3-5- هر گاه هر يك از صاحبان امضا بخواهد براي استفاده از تمام موجودي حساب به شخص ثالثي وكالت بدهد قبول آن از طرف بانك مستلزم اين است كه بقيه صاحبان امضا كتبا" موافقت خود را به بانك اطلاع داده باشند.
4-5- شرايط عمومي و مقررات افتتاح حساب جاري از جانب كليه شركا بايستي امضا گردد.

6- افتتاح حساب جاري براي اشخاص روشندل، معلول و بي سواد مطابق مقررات و ضوابط مربوط

 

 

"بانك سينا آماده افتتاح حساب جاري براي كليه مشتريان است."

تبليغات