با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Sarmayeh
شرایط و مدارک لازم برای افتتاح حساب جاری:

اشخاص حقیقی: بالغ و رشید بوده، محجور نباشد و دارای سن 18 سال تمام شمسی باشد افتتاح حساب برای اشخاص کمتر از 18 سال منوط به ارائه حکم رشد صادره از سوی مراجع ذیصلاح است.

    *تصویر یا رو نوشت مصدق شناسنامه، بالاخص کارت ملی، گواهینامه رانندگی معتبر یا گذرنامه عکس دار که میبایست با اصل آن توسط شعبه مطابقت داده شود.

    *داشتن معرف مورد قبول که هویت او نزد بانک محرز باشد.

    *تکمیل نمونه های 200/ الف و 204/ الف از طریق اینترنت و ارائه به شعبه

اشخاص حقوقی:رسمیت شرکت یعنی در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات به ثبت رسیده باشند.

    *یک نسخه رونوشت یا فتوکپی مصدق اساسنامه و شرکتنامه شرکت.

    *آگهی روزنامه رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تأسیس شرکت و انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و معرفی اشخاصی که حق امضای چکها و اسناد تعهد آور شرکت را دارند.

    *هر نوع تغییر در هئیت مدیره و صاحبان امضای مجاز و حدود و مدت اختیارات آنان بایستی با ارسال آخرین صورتجلسه مجمع عمومی و روزنامه رسمی کشور به اطلاع بانک برسد تا در صورت تغییر صاحبان امضا شعبه بتواند نسبت به تعویض کارت افتتاح حساب اقدام لازم بعمل آورد.

    *تکمیل نمونه های 200/ الف، 201/ الف، 204/ الف برای اعضای هییت مدیره و شرکت، از طریق اینترنت و ارائه به شعبه

 

موادی از قرارداد:

    *بانک ملزم به پرداخت وجه چکهایی است که صادر کننده در حسابی که عهده آن چک صادر نموده است وجه کافی داشته باشد مگر اینکه قرار دیگری با بانک منعقد شده باشد.

    *مشتریان باید دسته چکهای خود را حفظ کرده و نهایت دقت را در تنظیم چکها بنمایند به قسمی که حتی الامکان دستبردگی و الحاق در مندرجات چک میسر نباشد.

    *چنانچه صاحب حساب رونوشت یاعکس چک را بخواهد فقط در صورتی که چک توسط شخصی که چک در وجه او صادر شده به بانک ارائه شود امکانپذیر است در غیر اینصورت فقط رونوشت یا عکس متن چک به صاحب حساب تحویل داده میشود.

    *چنانچه چک دارای ظهرنویسان متعددی باشد احراز هویت آخرین امضا کننده که چک را ارائه کرده برای بانک کافی میباشد.

موارد مشترک در انواع سپرده ها:

*در مورد حسابهای مشترک حق استفاده از موجودی حساب متفقاً خواهد بود مگر اینکه صاحبان حساب نحوه برداشت به هر نحو دیگری قید کرده باشند.

*افتتاح و استفاده از موجودی حساب به وکالت از طرف اشخاص در صورتی که به موجب وکالتنامه ارائه شده از جانب وکیل باشد مانعی ندارد. وکالتنامه های ثبتی تا زمانی که عزل وکیل از طرف موکل به شعبه بازکننده کتباً اعلام نگردد دارای اعتبار است.

*افتتاح انواع سپرده ها برای اشخاص حقوقی منوط به پیش بینی و مجوز آن در اساسنامه است.

صفحات مرتبط با بانک سرمايه در قسمت معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي
● قرض الحسنه پس انداز
● سپرده های سرمایه گذاری
تبليغات