با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Sepah
صفحه اول > معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي > بانک سپه >
حساب سپرده قرض الحسنه جاری مشترک
مقدمه :

     بازکردن حساب قرض الحسنه جاری مشترک (دو نفر و بیشتر) با رعایت مقررات افتتاح حساب جاری اشخاص حقیقی و با شرایط زیر بلامانع است.

شرایط و ضوابط :

1- مشخص بودن سهم هریک از شرکاء.

2- چنانچه حق استفاده از حساب قرض الحسنه جاری مشترک طبق مندرجات کارت نمونه امضاء منفردا" تعیین شده باشد بایستی هریک از مشترکین حساب، برای حفظ منافع بانک فرم (وکالتنامه) را به نام یکدیگر تنظیم و امضاء نمایند.

3- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری مشترک برای اشخاص حقوقی نیز در صورت پیش بینی در اساسنامه بلامانع خواهد بود.

مدارک مورد نیاز :

1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ دو قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی سواد).

2- تعیین میزان سهم، نحوه استفاده از سود و برداشت از حساب.

2- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا اصل شناسنامه به همراه شماره ملی.

تبليغات