با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Sepah
صفحه اول > معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي > بانک سپه >
حساب قرض الحسنه جاری طلائی
مقدمه :

     حساب جاری طلائی در ردیف حسابهای سپرده قرض الحسنه جاری است و به صورت متمرکز در اداره عابربانک وخدمات ویژه نگهداری شده و به عنوان حساب دوم کارت عابربانک تعیین گردیده است. این حساب برای اشخاص حقیقی و حقوقی قابل افتتاح می باشد. همچنین اشخاص می توانند به صورت مشترک حساب افتتاح نمایند و کلیه عملیات دریافت و پرداخت وجوه، واگذاری بروات، صدور حواله، دریافت دسته چک و غیره را در شعب متصل به شبکه جاری طلائی انجام دهند .

شرایط و ضوابط :

1- داشتن 18 سال تمام یا حکم رشد از دادگاه صالحه (داشتن اهلیت) برای اشخاص حقیقی.

2- نداشتن چک برگشتی متقاضی و اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز برای اشخاص حقوقی.

3- داشتن معرف که در یکی از شعب بانک سپه حساب جاری داشته باشد. پزشکان با ارائه کارت نظام پزشکی نیازی به معرف ندارند.

3- دارا بودن حساب عابربانک و یا افتتاح همزمان حساب عابربانک و حساب جاری طلایی.

4- حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب، یکصد هزار ریال می باشد.

 

مدارک مورد نیاز :

مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:

1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ دو قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی سواد) درصورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم، نحوه استفاده از سود و برداشت از حساب، مشخص شده باشد.

2- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی.

 

مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی:

1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه (امکان افتتاح حساب کوتاه مدت دراساسنامه قید شده باشد).

2- تصویر شرکت نامه و آخرین آگهی تغییرات.

3- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.

 4- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت
(آگهی تغییرات).

تبليغات