با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Sepah
صفحه اول > معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي > بانک سپه >
حساب سپرده قرض الحسنه جاری شرکت‌های در‌شرف تأسیس
مقدمه :

     افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری به نام شرکتهای سهامی عام یا خاص درشرف تأسیس (هنوز به ثبت نرسیده باشند) بلامانع می باشد. حساب به نام"شرکت ...... درشرف تأسیس" افتتاح و وجوه دریافتی به حساب مذکور منظور می گردد. بدیهی است تا انجام تشریفات ثبت شرکت، هیأت مؤسس حق انجام عملیات بانکی و برداشت از حساب را نخواهد داشت و تا قبل از به ثبت رسیدن آن و درج آگهی در روزنامه رسمی کشور دسته چک تسلیم نمی گردد. بر اساس ماده 19 قانون تجارت در صورت عدم ثبت شرکت، استرداد وجوه واریز شده به حساب شرکت در شرف تأسیس، به مؤسسین و پذیره‌نویسان منوط به ارائه گواهینامه عدم ثبت شرکت از طرف اداره ثبت شرکت‌ها است.

شرایط و ضوابط :

1- داشتن 18 سال تمام یا حکم رشد از دادگاه صالحه (داشتن اهلیت).

2- نداشتن چک برگشتی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.

3- داشتن معرف که در یکی از شعب بانک سپه حساب جاری داشته باشد.

مدارک مورد نیاز :

1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه (امکان افتتاح حساب کوتاه مدت دراساسنامه قید شده باشد).

2- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.
3- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت
(آگهی تغییرات).

تبليغات