با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Sepah
صفحه اول > معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي > بانک سپه >
حساب قرض الحسنه جاری اشخاص حقوقی
مقدمه :

     در ردیف حسابهای دیداری است که با افتتاح آن اشخاص حقوقی می توانند وجوه خود را بوسیله چک کلاً یا بعضاٌ مسترد یا به دیگری واگذار نمایند.

شرایط و ضوابط :

1- عدم انقضاء مدت اختیارات هیات مدیره.

2- نداشتن چک برگشتی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.

3- داشتن معرف که در یکی ازشعب بانک سپه حساب جاری داشته باشد.

مدارک مورد نیاز :

1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه (امکان افتتاح حساب جاری دراساسنامه قید شده باشد).

2- تصویر شرکت نامه و آخرین آگهی تغییرات.

3- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.

 4- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت
(آگهی تغییرات).

تبليغات