با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Sepah
صفحه اول > معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي > بانک سپه >
حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه
مقدمه :

     در ردیف سپرده های مدت‌داری است که سپرده گذار وجوه خود را به مدت شش ماه در اختیار بانک قرار داده و در مدت مذکور دخل و تصرفی در موجودی حساب نمی کند.

شرایط و ضوابط :

همانند مقررات سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بوده با این تفاوت که سپرده گذار بمدت شش ماه
دخل و تصرفی در سپرده خود ندارد و در انعقاد سررسید، قابل تمدید به مدت مشابه سپرده اولیه (شش ماه) خواهد بود. چنانچه سپرده گذار قبل از اتمام شش ماه نسبت به دریافت وجه سپرده اقدام نماید، سپرده وی از نظر مدت و نرخ سود مشمول ضوابط و شرایط سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت خواهد بود.

مدارک مورد نیاز :

مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:

1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ دو قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی سواد) درصورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم، نحوه استفاده از سود و برداشت از حساب، مشخص شده باشد.

2- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی.

 

مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی:

1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه (امکان افتتاح این نوع حساب در اساسنامه قید شده باشد).

2- تصویر شرکت نامه و آخرین آگهی تغییرات.

3- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.

4- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت
(آگهی تغییرات).

تبليغات