با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Sepah
صفحه اول > معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي > بانک سپه >
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت
مقدمه :

     به سپرده‌ای اطلاق می‌شود که سپرده گذار می تواند بدون در نظر گرفتن مدت ، وجوه خود را به حسـاب واریــز و از آن برداشــت نموده، همچنین از سود علی الحساب (بر اساس نرخهای تعیین شده)
بهره‌مند گردد.

شرایط و ضوابط :

1-داشتن 18 سال تمام یا حکم رشد ازطرف دادگاه صالحه (اعم از باسواد و بی‌سواد). برای صغار، ولی قهری یا قیم آنها می تواند مبادرت به افتتاح حساب نماید.

2-پرداخت سود سپرده های کوتاه مدت برای بار اول منوط به توقف مدت 30 روز متوالی سپرده می باشد، مشروط به اینکه حداقل مانده سپرده از مبلغ 50،000 کمتر نباشد و برای بیش از یک ماه تابعی ازضرایب یک‌ماه، خواهد بود.

3-اشخاص غیر از ولی، وصی، قیم ازجمله مادران می توانند بنام خود و به نفع فرزندان صغیر خود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت افتتاح نمایند و تا رسیدن صغیر به سن قانونی حق برداشت از حساب را داشته باشند.

مدارک مورد نیاز :

مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:

1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ دو قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی‌سواد) درصورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم، نحوه استفاده از سود و برداشت از حساب، مشخص شده باشد.

2- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی.

 

مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی:

1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه (امکان افتتاح حساب کوتاه مدت در اساسنامه قید شده باشد).

2- تصویر شرکت نامه و آخرین آگهی تغییرات.

3- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.

4- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت
(آگهی تغییرات).

تبليغات