با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Sepah
صفحه اول > معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي > بانک سپه >
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت
مقدمه :

     سپرده سرمایه گذاری بلندمدت به سپرده های مدت داری (1 و 2 و 3 و 4 و 5 ساله ) اطلاق می شود که به نام اشخاص حقیقی و حقوقی بصورت انفرادی یا مشترک افتتاح می شوند. حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح سپرده سرمایه گذاری بلندمدت به ترتیب عبارتست از 000 100 ، 000 200، 000 300، 000 400 و
 000 500 ریال میباشد.

شرایط و ضوابط :

1- داشتن 18 سال تمام یا حکم رشد ازطرف دادگاه صالحه ( اعم از باسواد و بیسواد ).

2- برای صغار توسط ولی و وصی و یا قیم حساب افتتاح می شود، لازم به ذکر است اشخاص غیر از ولی، وصی و قیم می توانند بنام خود و به نفع صغیر سپرده سرمایه گذاری بلندمدت افتتاح کنند و تا رسیدن صغیر به سن قانونی حق برداشت از سپرده با افتتاح کننده خواهد بود.

3- انسداد حساب قبل ازسررسید مشمول قسمتی از سود متعلقه خواهد بود.

4- معرفی شماره حساب جاری یا کوتاه مدت یا پس انداز برای دریافت سود، الزامی می باشد.

5- درصورت درخواست صاحب حساب کل سپرده به بستگان درجه یک انتقال می یابد بدون اینکه کاهش یا تغییری در میزان سود مشتری به وجود آید.

برای انتقال کل سپرده به بستگان درجه یک درج و امضاء عبارت مورد نظر بانک در ظهر قبض سپرده توسط انتقال دهنده و انتقال گیرنده درمحل شعبه الزامی است.

6- چنانچه سپرده گذار پس از گذشت مدتی از افتتاح حساب سپرده تقاضای دریافت قسمتی از مبلغ کل سپرده را نماید، مبلغ سپرده های بلندمدت به ضرایبی از حداقل مبلغ افتتاح حساب تقسیم می گردد. در صورت برداشت هرمبلغ از این حساب، به میزان مضربی از ضرایب تعیین شده از حساب سپرده قابل تقسیم کسر و باقیمانده آن به عنوان مستند حساب باقی می ماند تا از مزایای سپرده مدت دار بهره مند گردد. استرداد قسمتی از مبلغ سپرده قبل از سررسید با برگشت مابه التفاوت سود پرداختی به آن بخش از سپرده مورد مطالبه، امکان پذیر می باشد.

مدارک مورد نیاز :

مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:

1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ دو قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی سواد) درصورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم، نحوه استفاده از سود و برداشت از حساب، مشخص شده باشد.

2- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی.

 

مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی:

1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه (امکان افتتاح حساب کوتاه مدت دراساسنامه قید شده باشد).

2- تصویر شرکت نامه و آخرین آگهی تغییرات.

3- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.

 4- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت
 (آگهی تغییرات).

تبليغات