با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Saman
سپرده بلند مدت سامان آتیه از انواع سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت محسوب میشود. بانک با سپرده گذاری مکرر وجوه متعلق به سپرده گذاران در انواع سپرده های بلندمدت و کوتاه مدت عادی بیشترین سود را عاید آنان می نماید. این نوع سپرده، در واقع سبدی از انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار محسوب میگردد که همگی به هم مرتبط می باشند. به عبارت دیگر، بانک طبق مجوزی که از سپرده گذار دریافت میکند (قرارداد سامان آتیه)، وجوه حاصل از پرداختهای مستمر یا موردی وی را به همراه سود علی الحساب سپرده های مرتبط با سامان آتیه، در یکی از انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که نوع آن با توجه به مدت باقیمانده تا پایان قرارداد تعیین می گردد، سپرده گذاری می نماید.
مشخصات و ویژگیهای این نوع سپرده به شرح زیر می باشد:

    *    قابل افتتاح با مدت حداقل 60 ماه می باشد.
    *    جهت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی (با در نظر گرفتن شرایط عمومی افتتاح سپرده مدتدار) قابل افتتاح است.
    *  پرداخت سود علی الحساب سپرده بصورت یکجا در پایان مدت سپرده گذاری صورت می پذیرد.
    *    واریز وجوه بصورت مستمر یا موردی طی دوره سپرده گذاری به هر مبلغ در آن مجاز است. جهت واریز مستمر وجوه، سپرده گذار می تواند طبق قرارداد سپرده سامان آتیه به بانک مجوز دهد تا در مقاطع ماهانه مبلغ مشخصی را از هر یک سپرده های وی (کوتاه مدت و یا قرض الحسنه پس انداز) برداشت نماید.
    *  فسخ قرارداد سامان آتیه بصورت کامل و یا بستن تعدادی از سپرده های مرتبط با آن امکانپذیر است.

 به طور اختصار، عملیات اجرايی بانک در رابطه با سپرده بلند مدت سامان آتیه به شرح زیر قابل توضیح است:

    *   در روز افتتاح سپرده بلند مدت سامان آتیه، یکی از انواع سپرده های بلندمدت عادی بانک به مبلغ افتتاحیه و به نام مشتری افتتاح می گردد. مدت این سپرده متناظر با مدت قرارداد سامان آتیه تعیین میگردد. بعنوان مثال، اگر مشتری درخواست سپردة سامان آتیه به مدت 15 سال را داشته باشد، سپرده ای که در روز افتتاح برای وی افتتاح میگردد، بلند مدت 5 ساله است. سپرده های بلند مدت مرتبط با سپرده سامان آتیه با اجرای عملیات پایان روز کاری در سیستم نرم افزاری بانک و توسط مسئولین شعبه، افتتاح میگردد. بنابراین بمنظور حفظ منافع مشتری دقت در اجرای عملیات پایان روز کاری و اطمینان از صحت انجام آن حائز اهمیت است.
    *    در نخستین ماه پس از افتتاح سپرده، وجوه واریز شده توسط مشتری و سود ناشی از سپرده بلند مدت افتتاح شده به سپرده بلندمدت دیگری تبدیل می شود که مدت سپرده مذکور بر اساس مدت باقیمانده تا پایان قرارداد     سامان آتیه تعیین می گردد؛ به نحوی که سپرده افتتاح شده حداکثر تا پایان مدت قرارداد سامان آتیه سررسید شود. این فرآیند تا پایان مدت سپرده و در مقاطع ماهانه بعدی بابت مجموع وجوه واریزی و نیز سود کلیه سپرده های مرتبط بصورت خودکار تکرار خواهد شد. ضمناً این سپرده ها قابلیت مشاهده در سیستم نرم افزاری بانک را دارا می باشند.
    *  نرخ سود سپرده سامان آتیه بر اساس نرخهای مرتبط با سپرده های بلندمدت عادی (یک، دو، سه، چهار و پنج ساله) و نرخ سپرده های کوتاه مدت محاسبه میگردد.
    *  هر یک از سپرده های بلند مدت مرتبط در سررسید و با انجام عملیات پایان روز شعبه، بصورت خودکار بسته  می شوند.

 تبصره: در صورتیکه تا پایان مدت کل قرارداد، بیش از یکسال باقی مانده باشد،  با وجوه حاصل از بستن سپرده های سررسید شده، سپرده بلندمدت دیگری افتتاح خواهد شد و در صورتیکه تا پایان مدت قرارداد کمتر از یکسال باقی مانده باشد، وجوه حاصله مشمول نرخ سود سپرده کوتاه مدت عادی خواهند بود.

    *  شرایط و نرخ سود سپرده های سرمايه گذاری بلند مدت مرتبط با سپردة سامان آتیه، طبق آخرین شرایط و نرخ سود سپرده های بلند مدت در بانک تعیین میگردد. لذا با تغيير نرخ سود يا شرایط پرداخت سود سپرده های سرمايه گذاری بلندمدت در بانک، سپرده سامان آتیه نیز متاثر خواهد گردید. این موضوع، می بایست در زمان افتتاح این قبیل سپرده ها به متقاضیان اطلاع رسانی گردد. مزیت این نوع سپرده ها، این است که مشتری مدیریت وجوه خود را به بانک واگذارنده نموده و اطمینان حاصل می نماید که بانک با وجوه متعلق به وی، در اولین فرصت ممکن، بهترین سپرده بلند مدت را با توجه به شرایط و تعرفه های جاری افتتاح می نماید و  در نتیجه بیشترین سود بانکی را بدست خواهد آورد.


تبليغات