با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Saman
سپرده بلند مدت توشه محصولی است که در زمره سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت طبقه بندی می گردد و بانک می کوشد با مدیریت وجوه متعلق به هر سپرده گذار از طریق تبدیل مبالغ سپرده گذاری شده به انواع سپرده های مدت دار، سود متعلقه به سپرده را در سررسید آن حداکثر نماید. این نوع سپرده دارای مشخصات و ویژگیهای زیر می باشد:

    * قابل افتتاح در انواع دو، سه، چهار و پنج ساله می باشد.
    * جهت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی (با در نظر گرفتن شرایط عمومی افتتاح سپرده مدتدار) قابل افتتاح است.
    * پرداخت سود علی الحساب سپرده بصورت یکجا در پایان مدت سپرده گذاری صورت می پذیرد.
    * واریز وجه طی دوره سپرده گذاری (اعم از مستمر یا غیر مستمر) به آن مجاز نبوده و لیکن امکان فسخ قرارداد برای تمام یا بخشی از مبلغ سپرده امکانپذیر است.
    * در صورت تمایل سپرده گذار، قابلیت تجدید برای دوره های مشابه بعدی را دارا می باشد. بدیهی است تجدید سپرده بر مبنای تعرفه و نرخ سود این گروه سپرده ها در تاریخ تجدید صورت می پذیرد.

نحوه محاسبه سود و مبلغ کل بازده در پایان مدت سپرده گذاری در سپرده های "توشه" بطور خلاصه به شرح زیر اعلام می گردد:

    *        در روز افتتاح سپرده توشه، بابت مبلغ سپرده گذاری شده اولیه، یکی از انواع سپرده های بلندمدت عادی (که مدت آن متناظر با مدت سپردة توشه مورد درخواست مشتری تعیین میگردد) بطور مجازی و توسط سیستم نرم افزاری بانک ایجاد می گردد.
    *       پس از سپری شدن یکماه، سود ناشی از سپرده گذاری فوق به سپرده بلندمدت دیگری تبدیل می شود که مدت سپرده آن بر اساس مدت باقیمانده تا پایان قرارداد سپرده توشه تعیین می گردد؛ به نحوی که سپرده مذکور حداکثر تا پایان مدت قرارداد سپرده توشه سررسید شود. این فرآیند در مقاطع ماهانه بعدی و بابت سود ناشی از کلیه سپرده های افتتاح شده مرتبط با سپرده توشه ادامه می یابد. لازم به ذکر است این سپرده ها بطور مجازی توسط سیستم نرم افزاری بانک ایجاد میگردد و لذا نیازی به دخالت متصدیان جهت افتتاح نداشته و نیز توسط آنان قابل مشاهده نخواهد بود.

تبليغات