با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Saman
صفحه اول > معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي > بانک سامان >
سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت
سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت بانك سامان اين امكان را براي شما فراهم نموده است تا به ميزان سرمايه خود در سود حاصل از سرمايه گذاري هاي اقتصادي بانك سامان بهره مند شويد. سپرده كوتاه مدت عادي سپرده اي است كه واريز و برداشت وجه در هر روز، به هر ميزان و در هر كجا را براي شما امكان پذير نموده و شما از سود روزشمار مانده حساب خود در پايان هر ماه و در تاريخ مورد نظرتان، به صورت علي الحساب، برخوردار مي شويد و در پايان سال مالي،‌ سود قطعي با توجه به ميزان سود بانك به حساب شما واريز مي گردد.

شما مي توانيد به دلخواه از ابزارهاي سامان كارت برا ي برداشت وجه و تلفن بانك، ‌اينترنت بانك ، موبايل بانك و سامان كارت براي كنترل گردش حساب و انتقال وجه بين حساب هاي نزد بانك سامان استفاده كنيد.

تبليغات