با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Saman
سپرده قرض الحسنه پس انداز نمونه اي مشهور از انواع سپرده گذاري در نظام بانكي كشور است كه به شما امكان مي دهد وجوه مازاد بر نياز خود را در نزديكي از شعب بانك سامان به امانت بگذاريد و هر زمان كه بخواهيد آن را برداشت نماييد.

تبليغات