با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Refah
صفحه اول > معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي > بانک رفاه >
حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت
شـرایـط تـمـدیـد سپرده سرمایه گذاری بلند مدت
شما می توانید شخصا" در سررسید سپرده تان به بانک مراجعه و آن را تمدید نمایید ویا اجازه تمدید آن را هنگام افتتاح حساب کتبا" در قرارداد افتتاح سپرده به بانک بدهید.بانک موظف است ،در  برگ سپرده تاریخ تمدید را قید و تائید نماید.تمدید سپرده های بلند مدت همانند افتتاح حساب سپرده جدید می باشد با این تفاوت که بابت تمدید آن تمبر باطل نمی شود.به عنوان مثال شما که سپرده یک ساله افتتاح نموده اید ،برای یک سال تمدید می شود و در صورت افتتاح سپرده دو ساله هر دو سال یکبار و برای مدت دو سال قابل تمدید می باشد.
در صورت تمدید هر یک از انواع سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت ،سپرده مذکور بعنوان سپرده جدید تلقی می شود.

با افتتاح حساب سپرده‌ سرمایه گذاری بلند مدت، مشتریان محترم بانک از مزایای ذیل بهره مند خواهند گردید:
1- انتقال سپرده از یک شعبه به شعبه دیگر (برای یک مرتبه)
2- استفاده از اوراق سپرده بلند مدت به عنوان وثیقه تسهیلات
3- انتقال سپرده به غیر (پدر، مادر، همسر و فرزندان)‌
4- برداشت قسمتی از سپرده در هر زمان  به درخواست مشتری (بدون ابطال سپرده و تغییر در نرخ سود باقییمانده سپرده)

صفحات مرتبط با بانک رفاه در قسمت معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي
● قرض الحسنه پس انداز
● قرض الحسنه جاری
● حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی
تبليغات