با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Tose'e Saderat
- شرايط و مدارك لازم براي افتتاح حسابهاي سپرده سرمايه گذاري (كوتاه مدت ، كوتاه مدت ويژه ، بلند مدت يك ساله الي پنج ساله)

الف- اشخاص حقيقي
1- ارايه شناسنامه عكس دار
2-تامين حداقل موجودي لازم متناسب با بر مبناي مدت سپرده مورد نظر
3- تكميل فرم هاي مربوطه توسط متقاضي
ب- اشخاص حقوقي

1- فتوكپي يا رونوشت گواهي شده اساسنامه
2- تصوير آگهي تاسيس شركت و كليه آگهي هاي تغييرات مندرج در روزنامه رسمي كشور
3- فتوكپي يا رونوشت گواهي شده شركت نامه
4- تكميل فرم هاي مربوطه توسط متقاضي
6- ارايه اصل وشناسنامه صاحبان امضاي مجاز


صفحات مرتبط با بانک توسعه صادرات در قسمت معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي
● حساب قرض الحسنه پس انداز
● حساب قرض الحسنه جاري
تبليغات