با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Tose'e Saderat
حساب قرض الحسنه جاري : با تامين حداقل 2 ميليون ريال و ارائه مدارك ذيل افتتاح مي شود.

الف- اشخاص حقيقي
1- ارائه اصل شناسنامه  و كپي آن
2-  اصل و كپي كارت پايان خدمت افراد ذكور يا كارت معافيت دائم (براي سپرده قرض الحسنه جاري)
3- اصل و كپي سند مالكيت و بنچاق يا اجاره نامچه رسمي اقامتگاه قانوني و محل سكونت (براي سپرده قرض الحسنه جاري)
4- حضور متقاضي يا وكيل قانوني وي  همراه با وكالتنامه رسمي
5- تامين حداقل موجودي بر مبناي نوع حساب
6-وصول پاسخ استعلام از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران  دال بر عدم وجود سابقه چك برگشتي (فقط براي سپرده قرض الحسنه جاري)
7- معرفي شخصي به عنوان معرف
نكته: براي افتتاح حساب مشترك ارايه تمامي مدارك فوق براي  شركاي حساب الزامي است و فرم هاي مربوطه مي بايست توسط صاحبان حساب تكميل و امضاء شود.

 

ب- اشخاص حقوقي

1- شركت نامه
2- اساسنامه (كه درآن شركت مجاز به افتتاح حساب مورد نظر باشد)
3- آگهي تاسيس و ثبت مندرج در روزنامه رسمي
4- آگهي آخرين تغييرات مندرج در روزنامه رسمي
5- آخرين صورتجلسه مجمع عمومي 
6- آخرين صورتجلسه هيات مديره
7- ارائه اصل و كپي شناسنامه صاحبان امضاء مجاز
8- اصل وكپي سند مالكيت يا اجاره نامچه رسمي اقامتگاه قانوني و محل سكونت (براي سپرده قرض الحسنه جاري)
9- تامين حداقل موجودي بر مبناي نوع حساب
10- وصول پاسخ استعلام از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران  دال بر عدم وجود سابقه چك برگشتي (فقط براي سپرده قرض الحسنه جاري)
نكته: اصل تمام مدارك مطالبه شده پس از مطابقت با تصاوير آنها توسط متصدي ذيربط ، مسترد خواهد شد.


صفحات مرتبط با بانک توسعه صادرات در قسمت معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي
● حساب قرض الحسنه پس انداز
● سپرده سرمايه گذاري
تبليغات