با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Tejarat
شرایط افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی
-        متقاضی 18 سال تمام و دارای اهلیت (اشخاص بالغ، عاقل، رشید) قانونی باشد.
-        سواد خواندن و نوشتن باشد.
-        معرف داشته باشد (حداقل یک نفر از مشتریان که نزد شعبه یا بانک تجارت حساب جاری دارد)
-        متقاضی جزء صادر کنندگان چکهای بلامحل نباشد (بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاص را که بیش از یکبار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدورکیفر خواست شده باشد، بسته و تا سه سال بنام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند) و استعلام از بانک مرکزی توسط مسئول افتتاح حساب جاری شعبه.
-        ارائه یکی از مدارک شناسایی معتبر عکس دار( شناسنامه، گذرنامه، کارت ملی)  و یک برگ رونوشت از صفحه اول شناسنامه و کارت ملی الزامی است (در صورت توضیحات کپی از صفحه مربوطه )
-        ارائه مدارک کسب و یک برگ فتوکپی از آن
-        تکمیل کارت افتتاح حساب جاری (در یک نسخه) و فرم اسکن نمونه امضاء توسط مشتری و امضای آن در حضور متصدی افتتاح حساب با درج کامل مشخصات شناسنامه، شماره سریال شناسنامه،کد ملی، آدرس کامل محل سکونت و محل کار همراه با کد پستی و شماره تلفن (تاییدیه مبنی بر صحت آدرس ارائه شده از طرف معرف مطالبه گردد)
-        مطالعه و قبول مقررات و شرایط عمومی حساب جاری و امضای برگ مربوطه


شرایط افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی خارجی
اشخاص حقیقی خارجی چنانچه متقاضی افتتاح حساب جاری باشند، ضمن رعایت شرایط مربوط به اشخاص حقیقی ایرانی شرایط ذیل را نیز بایستی دارا باشند.
-        داشتن پروانه اقامت معتبر
-        ارائه گذرنامه معتبر (جایگزین اصل شناسنامه)
-        معرفی یک نفر از مشتریان بانک یا فردی که برای رئیس شعبه شناخته شده باشد و یا معرفی یکی از سازمانهای دولتی و سفارتخانه های خارجی که دال بر شناسایی و تایید متقاضی افتتاح حساب باشد.
در خصوص اشخاص حقیقی خارجی که تحت مقررات خاص به عنوان پناهنده در ایران سکونت دارند و کارت آبی رنگ صادره وزارت کشور را نیز دارند مجاز به افتتاح حسابجاری در بانکهای ایران نمی باشند. افتتاح حسابجاری به نام آن عده از اتباع خارجی که با روادید (توریستی یا جهانگردی و یا موقت سه ماهه) وارد کشور شده و فاقد پروانه اقامت معتبر باشند امکان پذیر نمی باشد.
تبصره : افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری بدون دسته چک به نام اشخاص حقیقی خارجی مقیم خارج در صورتیکه وجوه حواله شده برای افتتاح حساب دارای منشاء ارزی خارج از کشور باشد و پس از تسعیر به ریال به نرخ اعلام شده به حساب مورد نظر منظور گردد با تایید مشتری امکان پذیر می باشد. استفاده از حساب فقط در ایران و به ریال مستقیماً و یا به صورت دستور پرداخت از طریق کارگزار از داخل یا خارج کشور خواهد بود. ضمناً بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعهدی برای تبدیل مجدد ریال این قبیل حسابها به ارز نخواهد داشت، استفاده از مانده حسابهای ریالی گشایش یافته قبلی و واریز وجه به حسابهای مربوطه به ترتیب مذکور در فوق خواهد بود.


شرایط افتتاح حساب برای ایرانیان مقیم کشورهای خارجی
جهت افتتاح حساب علاوه بر اینکه تمام شرایط و مقرراتی که برای اشخاص حقیقی ایرانی در نظر گرفته شد باید مدنظر قرار گیرد لازم است صحت امضاء صاحب حساب روی برگ درخواست و کارت نمونه امضاء از طرف سفارت یا کنسولگری دولت ایران مقیم شهری که درخواست کننده در آنجا اقامت دارد تصدیق و گواهی گردد.
نحوه افتتاح حساب شرکتهای داخلی      
شرایط افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی
1-      رعایت کامل شرایط افتتاح حساب جاری در مورد اشخاص حقیقی
2-      ارائه یک نسخه فتوکپی و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه شرکت در خصوص شرکتهای غیر سهامی اخذ و یک نسخه فتوکپی یا رونوشت گواهی شده از شرکتنامه که به ثبت رسیده باشد ضروری است

3-      ارائه یک نسخه از اولین آگهی ثبت شرکت و همچنین یک نسخه از آخرین آگهی های رسمی منتشر شده در روزنامه رسمی کشور که مبین اطلاعات ذیل باشد :

الف ـ نام و نام خانوادگی و مشخصات اعضای هیات مدیره و هیات عامل شرکت .

ب ـ مشخصات دارندگان حق امضای شرکت با تصریح اینکه چه کسانی حق برداشت از حسابهای شرکت را دارند و چگونه امضای اسناد و اوراق تعهدآور را انجام می دهند.

ج ـ مدت و حدود اختیارات هیات مدیره و هیات عامل (مدیران اجرایی).

د ـ در اساسنامه حق افتتاح حساب جاری برای شرکت پیش بینی شده باشد.

ه ـ مواردی از اساسنامه شرکت که تغییر یافته است.

 ارائه کپی اظهارنامه تسلیم شده به اداره ثبت شرکتها.

4-      ارائه شناسنامه عکسدار مدیران شرکت و کپی کارت ملی ایشان.

توضیح : مدیران می توانند کلیه مدارک فوق الذکر را ضمیمه نامه نموده و به شعبه ارسال نمایند و طی آن تقاضای افتتاح حساب نمایند تا پس از استعلام، با حضورشان نسبت به افتتاح حساب اقدام گردد.

5-      بررسی لیست سیاه و استعلام از بانک مرکزی با نام شرکت (با درج مشخصات حقوقی) و با نام هر یک از مدیران (مدیرعامل و اعضای هیات مدیره با ذکر مشخصات فردی) توسط مسئول مربوطه.

6-      تکمیل کارتهای مخصوص افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقوقی (در دو نسخه)، ممهور به مهر شرکت و امضای مدیران اجرایی.

7-      مطالعه وقبول مقررات و شرایط عمومی حساب مزبور توسط مدیران، امضاء آن و ممهور به مهر شرکت نمودن.

هر یک از صاحبان مجاز شرکت در صورتی می توانند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به دیگری تفویض نمایند که در اساسنامه تصریح و حق توکیل به غیر قید شده باشد، مادامی که شرکت تغییرات حاصله در هیات مدیره و یا هر گونه تغییر را به اطلاع بانک نرسانیده باشد و همچنین اختیارات هیات مدیره نیز منقضی نگردیده باشد چکها و اسناد صادره شرکت با امضاهای مجاز قبلی از نظر بانک معتبر و نافذ و قابل اجرای است و به مجرد اطلاع از تغییرات مذکور باید کارتهای نمونه امضا تجدید شود و اسناد مدارک ثبتی نیز اخذ گردد.

تبصره : مدیران و بازکنندگان حساب جاری باید کتباً تعهد نمایند که آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت و هرگونه تغییر آدرس را در اختیار بانک قرار داده اند و متعهد شوند که هر نوع تغییری که در اساسنامه و یا شرکتنامه و یا تصمیمات هیات مدیره، سمت، اختیارات، مدت ماموریت مدیران و صاحبان امضا به عمل آید بلافاصله بانک را کتباً مطلع سازند.


نحوه افتتاح حساب شرکتهای در شرف تاسيس      
افتتاح حسابجاری به نام شرکت در شرف تاسیس مانعی ندارد ولی حق انجام عملیات بانکی به خصوص برداشت از حساب را ندارند مگر اینکه شرکت به ثبت برسد و یا از تشکیل آن رسماً انصراف حاصل شود.

هیات موسس شرکت پس از ارائه مدارک لازم به نام شرکت در شرف تاسیس به اداره ثبت شرکتها ، در صورتیکه نام شرکت و مدارک ارائه شده مورد تایید قرار گیرد به منظور واریز نقدی سرمایه نسبت به افتتاح حسابجاری شرکت در شرف تاسیس جهت واریز کل سرمایه و یا حداقل بخشی از سرمایه بر اساس درصد تعیین شده در قانون تجارت، اخذ تاییدیه اقدام و به اداره ثبت شرکتها ارائه می دهند.

به اینگونه شرکتها، قبل از به ثبت رسیدن و درج آگهی در روزنامه رسمی کشور دسته چک تسلیم نمی گردد و در صورت عدم ثبت شرکت (تا 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه)، واریز کنندگان می توانند با ارائه رسید بانک و گواهینامه ای از عدم ثبت شرکت، وجه واریز شده را دریافت نمایند.

شرکتهای با مسئولیت محدود می توانند سرمایه را به بانک واریز ننموده و مدیر عامل و یا رئیس هیئت مدیره گواهی نماید که کلیه سرمایه تحویل گردیده است و این گواهی جهت اداره ثبت شرکتها کافی می باشد.  نحوه افتتاح حساب انجمنهای ثبت شده      
برای افتتاح حسابجاری جهت انجمنهای ثبت شده صرفنظر از هدف تاسیس این موسسات که ممکن است علمی فرهنگی، ادبی و ... باشد اخذ مدارک زیر ضروری است.
الف ) رونوشت مصدق اسناسنامه و مرامنامه ثبت شده انجمن.
ب ) یک نسخه روزنامه رسمی کشور مبنی بر انتشار آگهی تاسیس انجمن .
در اساسنامه ثبت شده انجمنها باید اجازه افتتاح حسابجاری به هیات مدیره و مسئولین انجمن داده شده باشد، سمت کسانی که حق امضا دارند و صلاحیت آنان نیز محرز و مشخص شده باشد، سایر شرایط افتتاح حسابجاری جهت انجمنهای ثبت شده، مثل شرایط افتتاح حسابجاری برای شرکتها می باشد. لازم است قبل از انقضای مدت اختیارات مدیران انجمن مراتب را کتباً به انجمن مربوطه اعلام تا اگر تغییر در اختیارات یا مدیران ایجاد شده باشد مراتب را در روزنامه رسمی کشور آگهی نموده و کارتهای نمونه امضای جدید هم اخذ و ارائه گردد


نحوه افتتاح حساب انجمنهای ثبت نشده      
انجمنهای ثبت نشده مانند انجمنهای اولیاء و مربیان مدارس و ... افتتاح حسابجاری برای این انجمنها شبیه افتتاح حسابجاری برای اشخاص حقیقی مشترک می باشد.
موارد قابل توجه :
در کارت نمونه امضای حسابجاری تصریح گردد هر وقت و یا هر چند بار رئیس انجمن کتباً اشخاصی را به عنوان عضو جدید و امضا کننده معرفی نمایند صاحبان امضای قبلی حق مداخله و یا استفاده از حساب را به هیچ وجه ندارند و ادعائی هم نداشته باشند.
مدارک مورد نیاز برای افتتاح این حساب مشابه افتتاح حسابجاری مشترک برای اشخاص حقیقی است.

  نحوه افتتاح حساب بانکهای داخلی      
افتتاح حسابجاری برای بانکهای محلی بر حسب تقاضای اداره مرکزی آنها (امور مالی) صورت می گیرد و نام استفاده کنندگان از حساب بوسیله شعبه ذیربط در مرکز و شهرستانها به بانک معرفی می شوند. نمونه امضای دارندگان امضاهای مجاز بانکها از طریق اداره مرکزی بانک به بانک محال علیه (بانک افتتاح کننده حساب)ابلاغ می گردد.
شرایط افتتاح حسابجاری برای بانکها عیناً مشابه مقرراتی است که برای اشخاص حقوقی باشد. گشایش حسابجاری بانکها نزد بانک مرکزی براساس ارائه اساسنامه و حکم مدیرعامل که از طرف شورای عالی بانکها صادر شده امکان پذیر است.


شرایط افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای شرکتها و موسسات خارجی
افتتاح حسابجاری برای دفاتر نمایندگی بانکها و شرکتهای خارجی که در اداره ثبت شرکتهای ایران به ثبت رسیده باشند عیناً مانند شرکتهای ایرانی عمل می گردد. شرایط و مدارکی را که جهت افتتاح حسابجاری شرکتهای ایرانی در نظر گرفته شده اخذ و انجام می گردد.
معمولاً این شرکتها نماینده یا نمایندگانی را در ایران جهت گشایش حسابجاری مامور می نمایند و به آنان وکالت می دهند. چنین وکالتنامه ای باید توسط مراجع صلاحیتدار قانونی با انجام تشریفات کامل در محل صدور تنظیم و با گواهی کنسولگری یا سفارت ایران تکمیل گردد و از طرف وزارت امور خارجه نیز گواهی گردد تا بعداً مورد اشکال واقع نگردد. چون ممکن است مبالغ قابل توجهی به استناد وکالتنامه توسط وکیل یا وکلای مربوطه دریافت و پرداخت گردد، وکالتنامه تنظیمی بایستی از هر لحاظ جامع و کامل باشد و کلیه شرایط و مقررات لازم را داشته باشد، مثلاً حق افتتاح حسابجاری در خارج از کشور (ایران) در اسناسنامه پیش بینی شده باشد و صاحبان امضاء مجاز و مدیران حق توکیل داشته باشند و در وکالتنامه باید حق هر گونه عملیات بانکی (دریافت و پرداخت، صدور چک، اخذ دسته چک، اخذ صورتحساب و احتمالاً قبول تعهد) پیش بینی شده باشد.
ممکن است تقاضای شرکت خارجی از طریق کارگزاران خارجی رسیدگی و ارسال شود. اگر صاحبان امضای مجاز شرکت شخصاً و راساً از حسابجاری استفاده ننمایند و قرار باشد به وسیله نماینده یا وکیل ایشان اقدام گردد در این صورت نیز باید شرکت با تایید نظر کارگزاران وکالتنامه جداگانه طبق شرحی که گذشت تهیه و ارسال نماید.
در هر صورت به محض گشایش حسابجاری مراتب باید کتباً به شرکت اصلی اطلاع داده شود و خواسته شود که هر گونه تغییری را کتباً به بانک اعلام نمایند.
حسابجاری مزبور بدون سود بوده و تسهیلاتی نظیر اضافه برداشت را شامل نمی گردد، افتتاح حسابجاری برای شرکتهای خارجی که در ایران به ثبت نرسیده باشند موکول به کسب اجازه از مدیریت بین الملل می باشد.
تبصره : افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری بدون تحویل دسته چک به نام اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج در صورتیکه وجوه حواله شده برای افتتاح حساب، دارای منشاء ارزی خارج از کشور باشند و پس از تسعیر به ریال به نرخ اعلام شده به حساب مورد نظر منظور گردد بلامانع می باشد، استفاده از این حساب فقط در ایران و به ریال مستقیماً و یا به صورت دستور پرداخت از طریق کارگزار از داخل یا خارج کشور خواهد بود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعهدی برای تبدیل مجدد ریال این قبیل حسابها به ارز را نخواهد داشت. حسابهای جاری افتتاح شده قبلی نیز بر همین منوال خواهد بود. اشخاص حقوقی خارجی مقیم ایران که طرف قرارداد موسسات داخلی هستند. افتتاح هر گونه حساب ریالی به نام چنین اشخاصی، چنانچه وجوه واریزی به آن دارای منشاء ارزی خارج از کشور نباشد با رعایت شرایط زیر بلامانع است.
قرارداد مربوطه دارای سهم ریالی بوده و مراتب توسط کارفرما تایید شده باشد.
حداکثر وجوه قابل واریز به حساب معادل سهم ریالی قرارداد مربوطه خواهد بود.
واریز وجوه به حساب در مقابل تایید ذیحسابی یا مدیر امور مالی سازمان یا موسسه طرف قرارداد مبنی بر پرداخت وجه ریالی قرارداد صورت گیرد.
تبصره : سقف ریالی قرارداد با توجه به میزان وجوه واریزی به چنین حسابهایی باید کاملاً رعایت و مورد کنترل قرار گرفته و مسئولیت نظارت بر حسن جریان چنین کنترلی به عهده مسئول شعبه خواهد بود.

تبليغات