با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Parsian
صفحه اول > معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي > بانک پارسيان >
سپرده سرمايه گذاري مدت دار هفت
گر قصد داريد پس اندازتان را در دراز مدت در يک سرمايه گذاري ايمن و مطمئن وارد کنيد حتما با سپرده سرمايه گذاري مدت دار بانک پارسيان آشنا شويد. سپرده سرمايه گذاري مدت دار هفت، در حقيقت يک سپرده سرمايه گذاري بلندمدت پنج ساله مي باشد که سود علي الحساب متعلق به آن، بجاي پرداخت در سررسيدهاي ماهانه، به صورت يکجا و در سررسيد (يا به هنگام بستن سپرده)، به سپرده اي که شما انتخاب مي کنيد، واريز مي گردد. نرخ سود علي الحساب اين سپرده، بدليل نحوه پرداخت آن، به مراتب بيشتر از نرخ سپرده هاي با مدت مشابه مي باشد.

شرايط و چگونگي افتتاح حساب
شرايط افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار هفت اشخاص حقيقي:
  شرايط
 حداقل سن افراد جهت افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار هفت، 18 سال (افتتاح حساب خارج از شرايط سني فوق توسط ولي يا قيم بلامانع است.)

 مدارک:
 تکميل فرم افتتاح حساب
 اصل و تصوير شناسنامه
 اصل و تصوير کارت ملي

شرايط افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار هفت اشخاص حقوقي:
  شرايط
  پيش بيني اختيار افتتاح حساب سپرده مدت دار در اساسنامه

 مدارک:
  اصل و تصوير مدارک ثبتي شرکت، شامل: آگهي تاسيس، اساسنامه، روزنامه رسمي آخرين تغييرات اعضاي هيئت مديره و صاحبان امضاي مجاز شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، شرکت نامه
 اصل و تصوير شناسنامه مديران شرکت
 اصل و تصوير کارت ملي مديران شرکتتبليغات