با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Parsian
صفحه اول > معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي > بانک پارسيان >
سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت سه ماهه
اگر تصميم داريد که مبلغ ثابتي از اندوخته تان را براي مدت زمان مشخص حدود 3 ماه سرمايه گذاري کنيد اين نوع از حساب هاي سپرده  سرمايه گذاري بانک پارسيان پاسخگوي نياز شما است. ممکن است شما بخواهيد در طول مدت سپرده گذاري از حسابتان برداشت کنيد. به همين خاطر هريک از اين سپرده ها، با توجه به ميزان موجودي، به تعدادي فقره کوچکتر تقسيم مي شود تا چنانچه قبل از فرارسيدن سررسيد نهايي، نياز به برداشت بخشي از وجه داشته باشيد بتوانيد برخي از فقرات سپرده را باطل کنيد و از سود فقرات باقيمانده کماکان مطابق نرخ قبلي بهره مند شويد.
شرايط و چگونگي افتتاح حساب
    شرايط افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري 3 ماهه اشخاص حقيقي:
  شرايط
 حداقل سن افراد جهت افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار، 18 سال (افتتاح حساب خارج از شرايط سني فوق توسط ولي يا قيم بلامانع است.)

 مدارک:
 تکميل فرم افتتاح حساب
 اصل و تصوير شناسنامه
 اصل و تصوير کارت ملي

شرايط افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري3 ماهه اشخاص حقوقي :
  شرايط
  پيش بيني اختيار افتتاح سپرده بلندمدت در اساسنامه

 مدارک:
  اصل و تصوير مدارک ثبتي شرکت، شامل: آگهي تاسيس، اساسنامه، روزنامه رسمي آخرين تغييرات اعضاي هيئت مديره و صاحبان امضاي مجاز شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، شرکت نامه
 اصل و تصوير شناسنامه مديران شرکت
 اصل و تصوير کارت ملي مديران شرکت
مزاياي اين حساب
    امکان برخورداري از نرخ سود بيشتر

تبليغات