با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Pasargad
سپرده سرمایه گذاری نوید ۵ ساله بانک پاسارگاد :

سپرده سرمایه گذاری نوید ۵ ساله بانک پاسارگاد یک سپرده ۵ ساله است که نزد بانک افتتاح و سودهای آن تجمیع و در سر رسید پرداخت خواهد شد. امکان استرداد وجه سپرده به صورت فقراتی یا کلی در هر زمان وجود دارد ، با این ویژگی که سود مبلغ استردادی با توجه به مدت توقف ، متناظر با نرخ سود مقاطع زمانی ۵ ماهه تعیین شده قبلی ، به صورت روز شمار بدون کسر جریمه محاسبه و پرداخت می گردد.

 شرایط سپرده سرمایه گذاری نوید ۵ ساله بانک پاسارگاد:

اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند نسبت به افتتاح این حساب به صورت فقراتی (ضریبی از ۵۰۰،۰۰۰ ریال) اقدام نمایند. سپرده مزبور این شرایط را برای سپرده گذار فراهم می آورد که در صورت بستن سپرده در مقاطع ۵ ماه به بیشترین سود ممکن دست یابد. به این ترتیب که سپرده گذار در هر مقطعی از زمان می تواند نسبت به استرداد وجه سپرده خود به صورت کلی یا فقراتی با احتساب نرخ سود متناظر با مقاطع ۵ ماهه بدون کسر جریمه اقدام نماید.

حداقل زمانی که به سپرده مورد نظر سود تعلق می گیرد یک ماه می باشد. چنانچه سپرده گذار بعد از گذشت یک ماه و قبل از ۳ ماه اقدام به استرداد قسمتی از وجه سپرده و یا بستن حساب نماید ، سود سپرده مزبور حسب مدت بر اساس نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت محاسبه و قابل پرداخت می باشد.

در صورتی که سپرده گذار در مقطع بین ۳ تا ۵ ماه اقدام به استرداد قسمتی از وجه سپرده یا بستن سپرده نماید سود سپرده مزبور حسب مدت و به صورت روز شمار ، متناظر با سود سپرده سرمایه گذاری ۳ ماهه در زمان افتتاح محاسبه و قابل پرداخت می باشد. شایان ذکر است ، چنانچه مشتری در پایان یکی از مقاطع ۵ ماهه اقدام به دریافت قسمتی از وجه سپرده یا بستن سپرده نماید، سود متناسب با نرخ سود همان مقطع بدون کسر جریمه محاسبه و پرداخت می گردد. لیکن چنانچه سپرده گذار در فاصله بین دو مقطع زمانی اقدام به بستن سپرده خود نماید ، در این صورت برای مدت بیش از مقطع سپری شده ، سود متناظر با مقطع قبلی محاسبه و پرداخت می گردد.

دوره سپرده (به ماه)   نرخ سود سالانه  درصد سود در سررسید 
۵ ماه  ۸/۱۰ ۳/۳۷ 
۱۰ماهه  ۱۱/۴۲ ۹/۵۱
۱۵ ماهه ۱۵ ۱۸/۷۵
 ۲۰ماهه  ۱۵/۵۱ ۲۵/۸۵
 ۲۵ماهه ۱۶/۶۰ ۳۴/۵۹
 ۳۰ماهه ۱۷/۱۸  ۴۲/۹۵
۳۵ ماهه ۱۷/۷۷ ۵۱/۸۲
 ۴۰ماهه  ۱۹/۰۴ ۶۳/۴۸
۴۵ ماهه ۱۹/۷۴ ۷۴/۰۱
۵۰ ماهه ۲۱/۸۶ ۹۱/۱۰
۵۵ ماهه  ۲۲/۷۷ ۱۰۴/۳۸
 ۶۰ماهه  ۲۵/۱۹  ۱۲۵/۹۵


تبليغات