با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و سپرده هاي ريالي

Bank Pasargad
    ●      سپرده اندوخته حج برای اشخاص حقیقی به منظور تامین وجه مورد نیاز خود یا افراد مورد نظر آنان جهت سفر زیارتی حج افتتاح می شود و هیچ گونه تعهدی برای بانک جهت اعزام صاحبان حساب به سفر حج ایجاد نمی نماید .
    ●      حداقل مبلغ برای افتتاح این حساب : دو میلیون ريال
    ●      حداقل مدت سپرده ۵ سال (۶۰ ماه ) و امکان افتتاح برای مدت بیش از آن ۶، ۷ ، ۸ تا ۱۵ سال با احتساب سالهای مورد نظر به صورت ماهانه ( ۷۲،۸۴،۹۶ تا ۱۸۰) فراهم می باشد .
    ●      حداقل اقساط ماهانه ۰۰۰/۲۰۰ ريال در نظر گرفته شده است که به صورت پرداخت نقدی یا انتقال از یک حساب دیگر امکان پذیر است .
    ●      واریز وجه مازاد امکان پذیر است .
    ●      هر ماهه در روز افتتاح سپرده سود سپرده های ایجاد شده به انضمام مبلغ اقساط و همچنین هر مبلغ واریزی دیگر با سپرده مذکور تجمیع و تبدیل به سپرده بلند مدت جدید متناسب با باقیمانده سپرده خواهد شد .
    ●      دریافت فقراتی سپرده در هر زمان قبل از سررسید آن ، با مضربی از ۲۰۰۰۰۰ريال با احتساب نیم درصد جریمه حسب مدت متناظر با نرخ سود سپرده های بانک با حفظ حداقل مبلغ دو میلیون ريال امکان پذیر است .
    ●      چنان چه سپرده اندوخته حج برای مدت بیش از پنج سال افتتاح شود نرخ سود متعلقه به سپرده اولیه و سپرده هایی که در ماههای بعد تشکیل می شود معادل نرخ سود سپرده های بلند مدت ۵ ساله در زمان افتتاح آن سپرده می باشد .


تبليغات